Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γεγονότα καταγγελίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί, με γραπτή ενημέρωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, να ακυρώσει το Πρόγραμμα και / ή να κηρύξει το συνολικό ποσό κεφαλαίου κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό εάν:

 

(α) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος δεν καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση ή οποιοδήποτε άλλο ποσό πληρωτέο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση κατά την ημερομηνία πληρωμής, στο σύνολό του ή μέρος αυτού, κατά τον τρόπο και στο νόμισμα που έχει συμφωνηθεί με την παρούσα Σύμβαση, ή

 

(β) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μια δήλωση καταγγελίας σε περίπτωση που το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος αθετήσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους από την παρούσα Σύμβαση ή από τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης που διατυπώνεται στον Όρο 1(5) της παρούσας Σύμβασης να εφαρμοστεί κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης παραλείποντας όμως τις υπόλοιπες υποχρεώσεις από το Μνημόνιο Συνεννόησης) εκτός των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον όρο 8(1)(α) της παρούσας Σύμβασης, και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα από την γραπτή περί τούτου ειδοποίηση, η οποία θα πρέπει να έχει δοθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, ή

 

(γ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μια δήλωση καταγγελίας σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή της Τράπεζας της Ελλάδος υπό της παρούσας Σύμβασης ή κάθε υποχρέωση από τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης κηρυχθούν από δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσία ως μη δεσμευτικές ή μη εκτελεστές απέναντι στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή κηρυχθούν από το δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσίας ως παράνομες, ή

 

(δ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που (ί) έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά με τη παρούσα Σύμβαση, τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης ή το Μνημόνιο Συνεννόησης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης ή διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που είναι επιβλαβής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή (ii) οποιεσδήποτε δηλώσεις και εγγυήσεις εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους υπό της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και υποσχέσεων και εγγυήσεων που δόθηκαν σε σχέση με την παρασχεθείσα νομική γνωμοδότηση και / ή τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με τον όρο 3(3)(α) της παρούσας Σύμβασης) είναι ανακριβείς, αναληθείς ή παραπλανητικές και οι οποίες κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του υπό της παρούσας Σύμβασης ή της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης ή στα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό της παρούσας Σύμβασης ή της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης, ή

 

(ε) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στέλνει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που προηγούμενη συμφωνία για την παροχή δανείου ή οποιασδήποτε άλλης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μεταξύ του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή οποιουδήποτε οργανισμού ή οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως ποσού, έχει καταγγελθεί, ή υπάρχει αθέτηση της υποχρέωσης οποιουδήποτε είδους πληρωμής απέναντι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή οποιοδήποτε οργανισμό ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος, και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης πληρωμής οδηγεί σε καταγγελία, ή

 

(στ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης αποτελεί αντικείμενο δηλώσεως καταγγελίας, ή

 

(ζ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που υπάρχει αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε σειρά Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή οποιαδήποτε σειρά Νέων Ελληνικών Ομολόγων αποτελεί αντικείμενο δηλώσεως καταγγελίας, ή ειδοποίησης πρόωρης εξόφλησης, ή

 

(η) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που το Σχετικό Χρέος του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, το οποίο κατά συνολικό κεφάλαιο ξεπερνά το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ, είναι αντικείμενο καταγγελίας όπως αυτή ορίζεται στο μέσο που διέπει ή αποδεικνύει αυτό το χρέος πληρωμών, και ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας δήλωσης καταγγελίας επέλθει πρόωρη λήξη του εν λόγω χρέους πληρωμών ή ένα de facto moratorium όσον αφορά στις καταβολές, ή

 

(θ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν κάνει έγκαιρες επαναγορές από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο των εκκρεμών αγορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο πρόγραμμα υποχρεώσεων επαναγοράς ή έχει ληξιπρόθεσμες χρεώσεις σε εκκρεμείς αγορές και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ έχει ειδοποιήσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι αυτές οι επαναγορές ή η πληρωμή των χρεώσεων έχει καταστεί ληξιπρόθεσμες, ή

 

(ι) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση ή σύμβαση για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης μεταξύ του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού οργανισμού ή οργάνου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή ενός άλλου Παρόχου Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ποσού, είναι αντικείμενο δήλωσης καταγγελίας, ή

 

(κ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν πληρώσει σημαντικό μέρος του Σχετικού Χρέους του όταν καταστεί πληρωτέο ή κηρύξει ή επιβάλλει παύση πληρωμών του Σχετικού Χρέους ή Σχετικού Χρέους που αναλαμβάνει ή που εγγυάται γι' αυτό, με την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, η Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Χρέους δεν θα συνεπάγεται καταγγελία υπό την έννοια του παρόντος άρθρου.

 

(2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει τη δυνατότητα, χωρίς όμως να υποχρεούται, να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του από τον Όρο αυτό, καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μέρος αυτών χωρίς να παραβλάπτεται η μελλοντική άσκησή των εν λόγω δικαιωμάτων.

 

(3) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα καλύψει όλες τις δαπάνες, τα έξοδα, τις αμοιβές και την πραγματοποιηθείσα Απώλεια Τόκων που είναι πληρωτέα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως συνέπεια της πρόωρης αποπληρωμής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με αυτό τον Όρο. Επιπλέον, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος καταβάλει τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με τον Όρο 5(3) ανωτέρω, το οποίο θα υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το υπολειπόμενο ποσό κεφαλαίου σε σχέση με αυτήν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση χαρακτηρίστηκε άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής πλήρους καταβολής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.