Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Υποχρέωση ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Με ισχύ από την πρώτη Αίτηση Χρηματοδότησης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος οφείλει να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

 

(α) όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στους κατόχους Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή στους πιστωτές γενικώς, την ίδια ακριβώς στιγμή που αποστέλλονται και πρέπει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή, όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί γενικά στους πιστωτές άλλων προσώπων στα οποία προκύπτει χρέος το οποίο αποτελεί Γενικό Χρέος,

 

(β) μια τακτική τρίμηνη έκθεση της προόδου που έχει γίνει στην εκπλήρωση των όρων του Μνημονίου Συνεννόησης,

 

(γ) εγκαίρως, κάθε περαιτέρω πληροφορία που αφορά τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση, την οποία μπορεί εύλογα να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

 

(δ) κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί δικαιολογημένα να προκαλέσει Γεγονός Καταγγελίας (και τα βήματα που έχουν γίνει, εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να θεραπευτεί αυτό),

 

(ε) κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει μη πληρωμή ή κάποιο άλλο γεγονός καταγγελίας σύμφωνα με τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα ή κάθε πρόταση να τροποποιήσει, να μεταρρυθμίσει ή να παραιτηθεί από τους όρους των Νέων Ελληνικών Ομολόγων,

 

(στ) πληροφορίες όλων των πληρωτέων καταβολών και των καταβολών που έγιναν στους κατόχους των Νέων Ελληνικών Ομολόγων,

 

(ζ) τη δήλωση ότι το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν προτίθεται να δεχθεί περαιτέρω Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα προκύψει, και

 

(η) εάν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος προτείνει, άμεσα ή έμμεσα διαμέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιασδήποτε θυγατρικής ή αντιπροσώπου ή εταιρίας ειδικού σκοπού, τη σύναψη ή οργάνωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή ρυθμίσεων για την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή ίση με ή μεγαλύτερη ή μικρότερη της ονομαστικής αξίας, οφείλει να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου ποσού τις λήξεις, τον αντίκτυπο στον Πίνακα Αποπληρωμής, της ημερομηνίας αυτής της απόκτησης και το κατά πόσον τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα θα αποτελέσουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις όπως προβλέπεται στον Όρο 6(2)(α), θα ακυρωθούν, θα κρατηθούν μέχρι την αποπληρωμή τους ή θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

 

(2) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην περίπτωση που λάβει χώρα οποιοδήποτε γεγονός το οποίο θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση έχει γίνει στη νομική γνωμοδότηση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους η σε κάθε άλλη από τις νομικές γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στον Όρο 3(3)(α) ανωτέρω.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.