Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Γνωστοποιήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Όλες οι γνωστοποιήσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα πρέπει εγκύρως να δίδονται γραπτά και να αποστέλλονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 6. Κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί τις διευθύνσεις και θα ενημερώνει το άλλο Μέρος σχετικά με κάθε επικαιροποίηση που λαμβάνει χώρα κατά καιρούς.

 

(2) Όλες οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται με συστημένο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, θα μπορούν να αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος SWIFT η να παραδίδονται ιδιοχείρως στις ανωτέρω αναφερόμενες διευθύνσεις και να επιβεβαιώνονται αμελλητί με συστημένο ταχυδρομείο. Οι γνωστοποιήσεις θα θεωρούνται ότι λαμβάνονται εγκύρως κατά το χρόνο της πραγματικής λήψης της τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος SWIFT ή της επιστολής.

 

(3) Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα πρέπει να παραδίδονται υπό την παρούσα θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.

 

(4) Κάθε Μέρος της παρούσας Σύμβασης θα κοινοποιεί στα άλλα Μέρη τη λίστα και τα δείγματα υπογραφών των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα αν ενεργούν για λογαριασμό του υπό την παρούσα Σύμβαση, εγκαίρως μετά την υπογραφή της παρούσας. Αντίστοιχα κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί την εν λόγω λίστα και θα ενημερώνει το άλλο Μέρος σχετικά με κάθε τροποποίηση που λαμβάνει χώρα κατά καιρούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.