Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο p6

Παράρτημα 6: Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του __________ του Υπουργείου Οικονομικών)

 

[τόπος, ημερομηνία]

 

Προς: Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

43,avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

 

 

ΘΕΜΑ: [·] ευρώ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατία (ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [.] 2012 - η Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων

 

Αγαπητοί Κύριοι,

 

1. Με την ιδιότητά μου ως [·] στο Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρομαι στην εν θέματι Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και στα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής αναφερόμενα μαζί ως η Σύμβαση, που συνάφθηκε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα (εφεξής αναφερόμενο ως ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος) και της Τράπεζας της Ελλάδος την [·]. Επίσης, αναφέρομαι στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγετε ημερομηνία] μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής αναφερόμενο ως Μνημόνιο).

 

2. Δηλώνω ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση αυτής της νομικής γνωμοδότησης σε σχέση με τη Σύμβαση για λογαριασμό του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.

 

3. Οι όροι που προσδιορίζονται στη παρούσα Σύμβαση έχουν το ίδιο νόημα όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκτός αν του δίνεται διαφορετικό νόημα στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

 

4. Με το παρόν επιβεβαιώνω ότι

 

(α) ο κατάλογος εγγράφων που επισυνάπτεται στην από [·] επιστολή που δίδεται στους νομικούς συμβούλους που αναφέρονται στο Όρο 3(3)(iii) της Σύμβασης για τους σκοπούς παροχής των νομικών γνωμοδοτήσεων που αναφέρονται στο παρόν, αποτελεί πλήρη κατάλογο όλων των χρηματοδοτικών εγγράφων που δεσμεύουν της Ελληνική Δημοκρατία και που σχετίζονται με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων, και,

 

(β) η δήλωση και εγγύηση που προβλέπεται στον Όρο 4(1) (β) της Σύμβασης είναι αληθείς και ακριβής και η Ελληνική Δημοκρατία δίνει την εν λόγω δήλωση και εγγύηση με βάση νομική γνωμοδότηση που έλαβε και κατόπιν επισταμένης μελέτης των συμφωνιών, συμβάσεων και νόμων που εφαρμόζονται δεσμευτικά σε σχέση με αυτή.

 

Υπογράφοντες: __________

του Υπουργείου Οικονομικών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.