Νόμος 4051/12 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4013/2011, του νόμου 4014/2011 και του νόμου 3833/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), μετά τις λέξεις καθώς και η άσκησηπροστίθενται οι λέξεις δημοσίου ή.

 

2. α. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), παρατείνεται μέχρι 30-06-2012.

 

β. Για τις υποβαλλόμενες, μετά την 28-02-2012, αιτήσεις, η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνεται μέχρι 30-09-2012.

 

γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να παρατείνονται οι παραπάνω προθεσμίες.

 

δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί μετά τις 28-02-2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νομίμως υποβληθέντα.

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για το έτος 2012, ο λόγος ένα προς πέντε διατηρείται για τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, με εξαίρεση τις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005, για τις οποίες ο λόγος τροποποιείται για το 2012 σε ένα προς δέκα, δηλαδή μία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.