Νόμος 4053/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Μελετά και επεξεργάζεται θέματα του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών που της αναθέτει ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

 

β. Επιβλέπει την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και απευθύνει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα άλλης αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτιολογημένες οδηγίες ή συστάσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

γ. Εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τις βασικές τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουργίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τη λήψη - των κατά περίπτωση - ενδεικνυόμενων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς.

 

δ. Γνωστοποιεί προς το κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτημα που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και την ανάπτυξη, εν γένει, του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

 

ε. Καταρτίζει, με αποφάσεις της, κώδικες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων.

 

στ. Εκδίδει Κανονισμό περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

 

ζ. Καθορίζει με απόφασή της τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. Ενημερώνεται από τον φορέα καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος που προκύπτει από την υποχρέωσή του για παροχή καθολικής υπηρεσίας και το επαληθεύει.

 

η. Διαχειρίζεται την αποζημίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8.

 

θ. Εγγράφει τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της γενικής άδειας στο τηρούμενο από αυτή μητρώο και χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις ειδικές άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών.

 

ι. Εκδίδει Κανονισμούς σχετικά με τις γενικές και ειδικές άδειες με τους οποίους ρυθμίζονται ιδίως οι όροι παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με την καταβολή τελών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

ι)α. Εγκρίνει το λογιστικό σύστημα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασμού από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 10.

 

ι)β. Εκδίδει Κανονισμό σχετικά με τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

 

ι)γ. Εκδίδει σε τακτά διαστήματα σχετική βεβαίωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού συστήματος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ι)δ. Τηρεί λεπτομερή στοιχεία για το λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτησή της.

 

ι)ε. Ανακοινώνει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας και τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ι)στ. Διενεργεί, με φροντίδα και δαπάνες της, ετήσιο αντικειμενικό έλεγχο της ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και φροντίζει για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

 

ι)ζ. Ρυθμίζει θέματα προστασίας των χρηστών στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και εκδίδει απόφαση με την οποία καθορίζεται μέγιστη κατ' αποκοπή αποζημίωση (συμπεριλαμβανόμενης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή της υπηρεσίας προς τους χρήστες.

 

ι)η. Προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αφ' ενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή των χρηστών αφ' ετέρου και που αφορούν την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Κανονισμού, ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

κ. Ασκεί διαιτητικές αρμοδιότητες προς επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεμάτων που ανάγονται στην εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

κ)α. Μετά από καταγγελία αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες άσκησης ταχυδρομικών δραστηριοτήτων να συμμορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβίασης της ταχυδρομικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων του ανταγωνισμού και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17. Απευθύνει οδηγίες, συστάσεις και προειδοποιήσεις, επιβάλλει, κατ' αποκλειστικότητα, πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που προβλέπονται στο νόμο 3959/2011. Αντίστοιχες κυρώσεις δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις, για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ασκούν ταχυδρομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατά νόμο, Γενική ή Ειδική Άδεια.

 

κ)β. Διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

κ)γ. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρμόδια αρχή, ιδίως δε με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και την Επιθεώρηση Εργασίας για ζητήματα που άπτονται του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.

 

κ)δ. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:

 

κ)δ)α. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011), κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 (πρώην άρθρο 81 της ΣΕΚ) και 102 (πρώην άρθρο 82 της ΣΕΚ) της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 83/2010) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (EEL 001/2003). Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να ζητά στην περίπτωση αυτή τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

κ)δ)β. Ελέγχει την προσβολή, από άλλους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31-12-2012. Στην περίπτωση αυτή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καλεί τον φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του μέσα σε 2 ημέρες από τη διαπίστωση του βάσιμου της σχετικής καταγγελίας.

 

κ)δ)γ. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την τιμολόγηση των παρεχόμενων καθολικών υπηρεσιών και την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών.

 

κ)δ)δ. Ελέγχει εάν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο μητρώο. Εάν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώσει την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.

 

κ)ε. Αξιολογεί και εγκρίνει με απόφασή της τα τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9.

 

κ)στ. Εφόσον, κατόπιν μελέτης, κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση των συμφερόντων των χρηστών και την προώθηση του ανταγωνισμού και δεν επιβαρύνεται η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, εκδίδει κανονισμό, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι πρόσβασης των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε υποδομές και υπηρεσίες του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

2. α. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί, κατ' εντολή του Προέδρου της και διαθέτει, για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011). Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου, να ελέγχουν τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αποκλειόμενης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις τους, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση τους, καταθέσεις, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις των άρθρων 39 και 44 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Κατά την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων τους, το προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει υποχρέωση εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 94/Α/2011).

 

β. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο καθορίζονται το είδος και η διαδικασία διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών πράξεων για τη διαπίστωση παραβάσεων του παρόντος νόμου, η σχετική διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των οργάνων της, τα άμεσα ή επείγοντα μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει στις περιπτώσεις αυτές για τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς και κάθε σχετικό θέμα για την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.