Νόμος 4058/12 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.

 

β. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα ανωτέρω υλικά παραδίδονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία για την εκποίηση πολεμικού υλικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ5.Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 663/1977 (ΦΕΚ 215/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα ποσά των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 97%.}

 

3. Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των πόρων των παραγράφων 1 και 2 στους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη.

 

4. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2622/1998 (ΦΕΚ 138/Α/1998), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

Π3. Για την εξέταση της αίτησης σύνδεσης ή συνέχισης αυτής, καταβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου ύψους 40 € για κάθε σύνδεση. Αν εγκριθεί η σύνδεση ή η συνέχιση της, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος 400 € για κάθε σύνδεση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15%. Το αναλογούν στο ποσοστό αυτό ποσό αποδίδεται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιμεριζόμενο κατά ποσοστό 68% στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας και κατά ποσοστό 32% στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας. Τα ως άνω τέλη και το ποσό προσαύξησης εισπράττονται με τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) μέσω Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Τα τέλη, καθώς και το ποσοστό προσαύξησης μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.}

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 319/1995 (ΦΕΚ 174/Α/1995) και της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 352/1995 (ΦΕΚ 187/Α/1995), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 80/2011 (ΦΕΚ 196/Α/2011) εφαρμόζονται και για όσους κατετάγησαν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007 - 2008 έως και 2010-2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4420/2016 (ΦΕΚ 175/Α/2016).

 

6. Για τους δόκιμους αστυφύλακες που κατετάγησαν το έτος 1995, λογίζεται ως ημερομηνία κατάταξης τους για τη θεμελίωση μισθολογικών προαγωγών η 19-06-1995.

 

7. Η καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) από 01-01-2009 μέχρι 31-03-2012, πραγματοποιείται σε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου No 200 ΕΔ Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς προηγούμενη πίστωση του ως άνω λογαριασμού του Δημοσίου από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Το συνολικό ποσό της οφειλής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προς το Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω αιτία κατά την 31-12-2014 θα εξοφληθεί τμηματικά εντός 20 ετών, αρχής γενομένης από το έτος 2015 με παρακράτηση των ετήσιων ποσών από τις μηνιαίες υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού εισφορές επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία υπαλλήλων ως εξής:

 

Κατά τα έτη 2015 έως 2019 ποσό πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2020 έως 2024 ποσό επτά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2025 έως 2029 ποσό εννιά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κατά τα έτη 2030 έως 2034 το 1/5 του εναπομείναντος ποσού ετησίως

 

Η παρακράτηση των ετήσιων ποσών γίνεται εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 4284/2014 (ΦΕΚ 190/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.