Νόμος 4420/16

Ν4420/2016: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4420/2016: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 175/Α/2016), 20-09-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνομικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στη Σόφια, στις 09-06-2010, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Πρωτόκολλα ή άλλα έγγραφα που υιοθετούνται κατά το άρθρο 16 παράγραφος 2 της κυρούμενης Συμφωνίας, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

 

Άρθρο τρίτο

 

Στην παράγραφο 21 του άρθρου ενάτου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) μετά το τελευταίο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού έτους 1998, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 8/1997 προκήρυξη (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/1997) και οι οποίοι διορίστηκαν κατόπιν της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης (ΦΕΚ 3/ΑΣΕΠ/2016), όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2016), με βάση τους πίνακες διοριστέων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 650/Γ/2016) και (ΦΕΚ 683/Γ/2016) και διατέθηκαν προς διορισμό με την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/73/20325/2016 (ΦΕΚ 2357/Β/2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι δυνατόν να ανακατανεμηθούν σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του ίδιου Υπουργείου με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήματος του οικείου Υπουργείου.}

 

Άρθρο τέταρτο: Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών - μελών αυτής ή άλλων χωρών

 

Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1104/1980 (ΦΕΚ 298/Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι 2 έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τέσσερα (4) έτη ακόμη.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 319/1995 (ΦΕΚ 174/Α/1995), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 80/2011 (ΦΕΚ 196/Α/2011) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 108/2012 (ΦΕΚ 191/Α/2012), ισχύουν από την 25-07-2012 χωρίς να παρέχεται δικαίωμα αναδρομικών αποδοχών ή οποιωνδήποτε άλλων συνταξιοδοτικών ή αποκαταστατικών συνεπειών.

 

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 319/1995 και της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 352/1995 (ΦΕΚ 187/Α/1995), όπως ισχύουν, υπάγονται αντίστοιχα και όσοι κατετάγησαν στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005 - 2006 έως και 2010 - 2011, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα αναδρομικών αποδοχών ή οποιωνδήποτε άλλων συνταξιοδοτικών ή αποκαταστατικών συνεπειών. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, παραπέμπονται ως ιδιώτες στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας και επανακατατάσσονται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον κριθούν ικανοί για υπηρεσία γραφείου.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 5 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012) καταργούνται.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-09-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.