Νόμος 4058/12 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Αρμοδιότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (ΕΣΚΕΕΣ) μετονομάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (ΕΣΚΕΣΜΑ) και ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:

 

α. το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου και ιδίως μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου, με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών αρμοδιότητάς του, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλειά τους,

 

β. το συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων και μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς ελέγχου συνόρων, μετανάστευσης και ασύλου,

 

γ. τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ιδίως βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων,

 

δ. τη μέριμνα για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος, την παρακολούθηση της εφαρμογής του και την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου,

 

ε. τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), καθώς και με αντίστοιχα όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και ιδίως με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες,

 

στ. την εφαρμογή του ευρωπαϊκού μοντέλου ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και την ανάλυση των κινδύνων,

 

ζ. την εξασφάλιση και διατήρηση περιβάλλοντος συναντίληψης και ενιαίας προσέγγισης και διαχείρισης των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,

 

η. τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων από όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του και την ανάλυσή τους,

 

θ. την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων,

 

ι)α. τη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων με σκοπό την υποβολή ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,

 

ι)β. το συντονισμό και την εφαρμογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών προτύπων (εθνικών και ευρωπαϊκών), για την αποτελεσματικότερη και ενιαία εφαρμογή των σχετικών μέτρων, καθώς και τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς ή πανεπιστημιακά ιδρύματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του, καθώς και του προσωπικού των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων και υπηρεσιών,

 

ι)γ. τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από αντίστοιχες αρχές κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών,

 

ι)δ. το συντονισμό της δράσης μεταξύ των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα,

 

ι)ε. τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων και

 

ι)στ. την εποπτεία της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας.

 

2. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου λειτουργεί ως ενιαία εθνική μονάδα πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται ιδίως με όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων και υπηρεσιών της περίπτωσης α' της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και με τα αντίστοιχα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex, με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Για το σκοπό αυτόν, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

3. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης αποτελεί Εθνικό Κέντρο Συντονισμού, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-10-2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το οποίο υλοποιεί το εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων και ανταλλάσσει πληροφορίες με τα αντίστοιχα κέντρα των άλλων κρατών - μελών, καθώς και με τον Frontex.

 

4. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Σωμάτων, φορέων και υπηρεσιών με τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο των συνόρων, στη μετανάστευση και το άσυλο δεν θίγονται.

 

5. Στις διεθνείς σχέσεις του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος National Coordination Center for Border Control, Immigration and Asylum.

 

6. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η έδρα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 101 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.