Νόμος 4060/12

Ν4060/2012: Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Έγκριση σχεδίου κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4060/2012: Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Έγκριση σχεδίου κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, (ΦΕΚ 65/Α/2012), 22-03-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η, από 14-03-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 55/Α/2012).

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καταρτίζεται ή αναθεωρείται ο κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, με τον οποίο μπορεί να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και τα μέτρα που δύναται αυτό να λαμβάνει ή να εισηγείται για την επίτευξη των στόχων του, καθορίζεται η διαδικασία για την υποβολή, εξέταση και παρακολούθηση των αιτημάτων από τις επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς και ορίζεται χρηματικό παράβολο για την υποβολή ή επανεξέταση κάθε αίτησης.}

 

2. Συμβάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους που έληγαν μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου 3965/2011, παρατείνονται αυτοδικαίως από το χρόνο λήξης τους μέχρι και την 31-05-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

3. Εγκρίνεται η καταβολή πρόσθετης αμοιβής στους Αντιπροσώπους Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (closing agents) ποσού μέχρι του ύψους των 4.000.000 €, ως αμοιβή συμβολής τους στην επιτυχία του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI), κατά τη διενέργεια του οποίου το ποσοστό συμμετοχής υπερέβη το 95% των πιστωτών.

 

Εγκρίνεται ομοίως η καταβολή προς το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), ποσού μέχρι του ύψους των 3.400.000 € ως έξοδα νομικής υποστήριξης του Οργανισμού και της Οργανωτικής Επιτροπής των Πιστωτών (creditors committee) για τη διενέργεια του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

 

Οι καταβολές της παρούσας παραγράφου διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αίτηση των Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής και του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου και σχετική εισήγηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

 

Άρθρο τρίτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-03-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.