Νόμος 4141/13 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3842/2010, του νόμου 4021/2011 και του νόμου 4060/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 9/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για το έτος 2013 απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται από φυσικό πρόσωπο με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο, αντί του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, είτε: (α) βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων έτους 2009 που αναλογεί επιμεριστικά για το ακίνητο αυτό, επί του επικυρωμένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 2009, είτε (β) θεωρημένο αντίγραφο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της υποβαλλόμενης σε 2 αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) του φυσικού προσώπου, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 01-01-2009. Ειδικά για το έτος 2013 οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, εάν δεν επισυνάπτονται τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, κατά περίπτωση, έγγραφα.}

 

2. To τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας}

 

3. Η προθεσμία του άρθρου 44 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009) για τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων αναβιώνει από την 01-03-2013 μέχρι 30-06-2014.

 

4. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 83 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) διαγράφεται η λέξη και και μετά τις λέξεις κεφάλαια εσωτερικού προστίθενται οι λέξεις και οι μετοχές σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α/1953) και του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975).

 

5. Στο τέλος της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθενται οι λέξεις εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό.

 

6. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4060/2012 (ΦΕΚ 22/Α/2012) αντί της ημερομηνίας 31-12-2012 τίθεται η ημερομηνία 31-05-2013.

 

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998) αντί των λέξεων εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων τίθενται οι λέξεις χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος.

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2628/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν ανατεθούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνση ή Τμήματος, ο χρόνος άσκησης τέτοιων καθηκόντων θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση και καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος στο φορέα από τον οποίο αποσπάστηκε ο υπάλληλος για κάθε έννομη συνέπεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.