Νόμος 4141/13 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη αξιολόγηση της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) επεκτείνεται και για τους λοιπούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, όλων των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ως προς την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων αυτών, ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας.

 

2. Στην υποπαράγραφο γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.}

 

3. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υποπαράγραφος Ε2: Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται υποπερίπτωση η', ως εξής:

 

{η. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες}

 

5. α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης 3.α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 μετά τις λέξεις κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

{, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).}

 

β. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μέχρι 30-12-2013 και χωρίς αμοιβή η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.}

 

γ. Στο τέλος της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 7, ως εξής:

 

{7. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.}

 

6. Καταργείται η ειδικότητα του Κτηματικού από τον κλάδο των Εφοριακών, όπως αυτή ορίστηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1882/1990. Οι οργανικές θέσεις των Εφοριακών υπαλλήλων που έφεραν τη συγκεκριμένη ειδικότητα προστίθενται στο σύνολο των οργανικών θέσεων των Εφοριακών υπαλλήλων χωρίς ειδικότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.