Νόμος 4099/12 - Άρθρο 166

Άρθρο 166


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στις διαδικασίες μίσθωσης ακινήτων προς το δημόσιο δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εφόσον προσκομίζουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου. Ο κύριος του ακινήτου συνυπογράφει την σύμβαση μίσθωσης, διασφαλίζοντας την αδιακώλυτη χρήση του μισθίου από το δημόσιο καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης υπεισέρχεται ως εκμισθωτής στη σύμβαση με το δημόσιο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, με τους ίδιους όρους.}

 

2. Η προηγούμενη υποπαράγραφος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς διαδικασίες μισθώσεων, εφόσον δεν έχει υπογραφεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 3130/2003.

 

3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 110 του νόμου 4055/2012, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4081/2012, παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα 45 ημερών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.