Νόμος 4099/12 - Άρθρο 165

Άρθρο 165: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3601/2007, 3867/2010 και 4079/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ του νόμου [Ν] 3601/2007 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα δύο τρίτα του ως άνω ποσού της διαφοράς καταβάλλονται με τον προσωρινό καθορισμό αυτού σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται με τον οριστικό καθορισμό του κατά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 63Δ του νόμου [Ν] 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόζεται ανάλογα το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του παθητικού και της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού του υποκειμένου σε μέτρα εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, λαμβανομένης υπόψη στην μεν περίπτωση της μεταβίβασης περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων της αξίας αυτών κατά τον χρόνο έκδοσης της ίδιας απόφασης, στην δε περίπτωση της αναμεταβίβασης ήδη μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων της αξίας αυτών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 1.}

 

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόζεται ανάλογα το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του παθητικού και της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού του υποκειμένου σε μέτρα εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, λαμβανομένης υπόψη στην μεν περίπτωση της μεταβίβασης περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων της αξίας αυτών κατά τον χρόνο έκδοσης της ίδιας απόφασης, στην δε περίπτωση της αναμεταβίβασης ήδη μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων της αξίας αυτών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 1.}

 

4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007, μετά τις λέξεις καταβάλλει το επιπλέον ποσό και πριν τις λέξεις Στο Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα δύο τρίτα του ως άνω ποσού της διαφοράς καταβάλλονται με τον προσωρινό καθορισμό του σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63Δ, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται με τον οριστικό καθορισμό του κατά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63Δ.}

 

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010), μετά τις λέξεις του Υπουργείου Οικονομικών προστίθενται οι λέξεις και τις ανάγκες χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

 

6. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από [Π] 29-04-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα (ΦΕΚ 127/Α/2012), που κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012), μετά τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προστίθενται οι λέξεις κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

 

7. Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κυρωμένου με το νόμο [Ν] 3424/1927 (ΦΕΚ 298/Α/1927) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η από 24-04-2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της ίδιας Τράπεζας, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

α) Στο άρθρο 1 οι λέξεις 31-12-2020 αντικαθίστανται ως εξής: 31-12-2050.

 

β) Στο άρθρο 8 προστίθεται πέμπτη παράγραφος ως εξής:

 

{Δεν δύνανται να κατέχουν μετοχές της Τράπεζας πρόσωπα, επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δεύτερου βαθμού. Εάν τυχόν μετοχές της Τράπεζας περιέλθουν σε πρόσωπα που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα εκ των μετοχών αυτών, διοικητικά και περιουσιακά, ενόσω τις μετοχές κατέχουν αυτά τα πρόσωπα.}

 

γ) Στο άρθρο 13 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό.}

 

δ) Στο άρθρο 26 προστίθεται τελευταία παράγραφος ως εξής:

 

{Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η απόφαση μπορεί να ληφθεί από το Συμβούλιο σε ειδική σύνθεση, αποτελούμενη από τον Διοικητή, έναν Υποδιοικητή και δύο άλλα μέλη του Συμβουλίου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στο Γενικό Συμβούλιο κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.}

 

ε) Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές, προσκαλείται από τον Διοικητή ή, εν απουσία του, από τον αναπληρούν αυτόν Υποδιοικητή, και αποφασίζει με απαρτία και πλειοψηφία δύο μελών, στα οποία πρέπει να συγκαταλέγεται ο Διοικητής, εκτός αν αυτός αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω. Εάν δεν σχηματίζεται απαρτία, στην Επιτροπή μετέχει και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου που ορίζεται κατά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32. Το Γενικό Συμβούλιο ορίζει κατ' έτος τρία μέλη του από τα μη μετέχοντα στην Εκτελεστική Επιτροπή προς παρακολούθηση της άσκησης της αρμοδιότητάς της, δυνάμενα να αναφέρονται στο Συμβούλιο.}

 

στ) Στο άρθρο 31 μετά τις λέξεις των μη ειδικώς επιφυλασσομένων εις προστίθενται οι λέξεις: την Εκτελεστική Επιτροπή ή.

 

ζ) Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 55Α προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί μεταξύ άλλων την μακροπροληπτική αρμοδιότητα προς ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και μείωση της συσσώρευσης των συστημικών κινδύνων. Ιδίως, η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνωρίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί αυτούς τους κινδύνους και λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος.}

 

η) Στο άρθρο 55Α το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητες ασκούνται με πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένων από αυτήν οργάνων.}

 

θ) Στο άρθρο 71 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

 

{Εξαιρετικά για τις χρήσεις 2012 - 2020 και κατόπιν απόφασης του Γενικού Συμβουλίου λαμβανομένης σε εκτέλεση διεθνών συμφωνιών, είναι δυνατόν να μεταφέρονται στο Ελληνικό Δημόσιο τα έσοδα από τα ομόλογα αυτού που η Τράπεζα διατηρούσε στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο την 31-12-2011. Η μεταφορά των ανωτέρω εσόδων έπεται της πληρωμής του μερίσματος 12% επί του κεφαλαίου, προϋποθέτει εξίσωση του τακτικού αποθεματικού με το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εναπομένον ποσό των καθαρών κερδών.}

 

8. α. Στο τέλος της παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών επιτρέπεται και σε εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων βάσει του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της ελληνικής οικονομίας.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθίσταται υπόχρεο να καταβάλει κάθε ποσό που θα κατέβαλε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες κατά τις ανωτέρω διατάξεις έχουν ήδη γεννηθεί ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31-12-2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.