Νόμος 4055/12

Ν4055/2012: Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4055/2012: Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής, (ΦΕΚ 51/Α/2012), 12-03-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Πολιτική δίκη

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα

 

Άρθρο 1: Νομικά πρόσωπα

Άρθρο 2: Τόκος επιδικίας

Άρθρο 3: Διαζύγιο

Άρθρο 4: Διαθήκη

Άρθρο 5: Κληρονομητήριο

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού του Νόμου

 

Άρθρο 6: Καθ' ύλην αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων - Εξαίρεση δικαστών - Ευεργέτημα πενίας

Άρθρο 7: Δικαστική μεσολάβηση

Άρθρο 8: Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών - Αναβολή συζήτησης λόγω απεργίας, αποχής

Άρθρο 9: Διαδικασία στα Πολυμελή Πρωτοδικεία

Άρθρο 10: Πρακτικό μεσολάβησης - Εκτελεστός τίτλος εγγραφής υποθήκης

Άρθρο 11: Ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων

Άρθρο 12: Ερημοδικία στις μικροδιαφορές - Παράβολο ενδίκων μέσων - Προσδιορισμός δικασίμου στον Άρειο Πάγο - Παραπομπή σε Τμήμα

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής

Άρθρο 14: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

Άρθρο 15: Ειδικές διαδικασίες - Συζήτηση

Άρθρο 16: Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διαταγή

Άρθρο 17: Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας

Άρθρο 18: Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα

Άρθρο 19: Αναγκαστική εκτέλεση

Άρθρο 20: Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας βάσει ειδικών νόμων

Άρθρο 21: Δικαστικό ένσημο

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα

 

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα

 

Μέρος Β: Ποινική δίκη

 

Κεφάλαιο A: Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

 

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για τη δικαστική απέλαση

Άρθρο 24: Τροποποίηση των άρθρων 110, 111, 198, 308, 314, 331, 381, 407 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 25: Αναπροσαρμογή ποσών

 

Κεφάλαιο B: Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικοί ποινικοί νόμοι και ορκοδοσία

 

Άρθρο 36: Τροποποίηση του νόμου 3213/2003 για το πόθεν έσχες

Άρθρο 37: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 106/2007, της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 και των νόμων 4022/2011 και [Ν] 2696/1999

Άρθρο 38: Πταισματικές παραβάσεις

 

Μέρος Γ: Διοικητική δίκη

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση του νόμου 3900/2010

 

Άρθρο 40: Πρότυπη δίκη

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 18/1989

 

Άρθρο 41: Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση

Άρθρο 42: Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφου

Άρθρο 43: Συνέπειες μη αποστολής φακέλου

Άρθρο 44: Πληρεξουσιότητα

Άρθρο 45: Διαδικασία σε Συμβούλιο για την αποδοχή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων

Άρθρο 46: Δικαστική δαπάνη

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

 

Άρθρο 47: Αρμοδιότητα

Άρθρο 48: Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση

Άρθρο 49: Ηλεκτρονική κατάθεση, κοινοποίηση και θυροκόλληση δικογράφου

Άρθρο 51: Διαδικασία σε Συμβούλιο

 

Κεφάλαιο Δ: Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης

 

Άρθρο 53: Δικαιούμενοι στην άσκηση αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση

Άρθρο 59: Αίτηση επιτάχυνσης

 

Κεφάλαιο Ε: Ανεξάρτητες αρχές

 

Άρθρο 61: Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 62: Αίτηση προτίμησης από τον Υπουργό

Άρθρο 63: Τροποποίηση του νόμου 3886/2010

Άρθρο 64: Διαφορές που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου 3894/2010

Άρθρο 65: Αποδοχή αποφάσεων από τη διάδικο αρχή

Άρθρο 66: Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων

Άρθρο 67: Τροποποίηση του νόμου 3068/2002

 

Μέρος Δ: Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 74

Άρθρο 79

Άρθρο 82

Άρθρο 84

 

Μέρος Ε: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988), Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών

 

Άρθρο 87: Κλήρωση συνθέσεων

Άρθρο 89: Άδεια τοκετού και ανατροφής παιδιού

Άρθρο 92: Εκπαιδευτική άδεια

Άρθρο 94: Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

 

Μέρος ΣΤ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 108: Τροποποίηση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1017/1971, των νόμων [Ν] 2318/1995, 3689/2008 και συμπλήρωση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 811/1971

 

Μέρος Ζ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 109: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 110: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 111: Ρυθμίσεις για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρθρο 112: Ρυθμίσεις επιμέρους θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρθρο 113: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-03-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.