Νόμος 4099/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εξαγορά μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και αναστολή εξαγοράς τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 84 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Η εξαγορά των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες είναι υποχρεωτική όταν την ζητήσει ο μεριδιούχος.

 

2. Για το σκοπό αυτόν, ο μεριδιούχος υποβάλλει αίτηση στην εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, στην ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, με τρόπο που καθορίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του μεριδιούχου.

 

3. Τα μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 11, με βάση την αξία του μεριδίου του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες της ημέρας του προηγούμενου εδαφίου. Η αξία των μεριδίων του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εξαγοράζονται καταβάλλεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς σε μετρητά.

 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες για χρονικό διάστημα έως 3 μηνών. Η ως άνω αναστολή μπορεί να παραταθεί για άλλους 3 μήνες κατ' ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.

 

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή / και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.

 

6. Σε περίπτωση που διατίθενται μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σε άλλα κράτη - μέλη, η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, γνωστοποιεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών - μελών την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς μεριδίων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5, ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκλησή της.

 

7. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 84 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούνται από τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες μετά την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.