Νόμος 4099/12 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διάθεση μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την απόκτηση μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, απαιτούνται τα παρακάτω:

 

α) υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, με τρόπο που καθορίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου,

 

β) χορήγηση του εντύπου Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του παρόντος νόμου, και

 

γ) καταβολή στον θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή / και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την εταιρεία διαχείρισης, σε κινητές αξίες κατά την έννοια της περίπτωσης ι)ε' του άρθρου 3, που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης γ'.

 

2. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, δύναται να διανείμει δωρεάν μερίδια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στους μεριδιούχους του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ανωτέρω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία διαχείρισης αποφασίσει την επανεπένδυση του μερίσματος σε μερίδια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 

3. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς στον θεματοφύλακα η αξία των μεριδίων.

 

4. Η εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, μπορεί να διαθέτει μερίδια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες απευθείας ή / και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ανωνύμων εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ).

 

5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 ζητούν από τον υποψήφιο μεριδιούχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορικά με την επένδυση σε συγκεκριμένο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον ο συγκεκριμένος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες είναι κατάλληλος για τον μεριδιούχο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υφιστάμενους μεριδιούχους οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, εφόσον έχει μεταβληθεί κάποια από τις πληροφορίες που έχουν ήδη παράσχει. Εφόσον κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν είναι κατάλληλος για τον υποψήφιο μεριδιούχο, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή. Εάν ο υποψήφιος μεριδιούχος δεν παράσχει τις κατά το πρώτο εδάφιο πληροφορίες ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, τα πρόσωπα της παραγράφου 4 οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για το λόγο αυτόν δεν δύνανται να κρίνουν κατά πόσον ο εν λόγω οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες είναι κατάλληλος γι' αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

 

6. Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 μπορούν να διαθέτουν μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες χωρίς να έχουν λάβει τις πληροφορίες της παραγράφου 5, εφόσον τα μερίδια του συγκεκριμένου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες διατίθενται κατόπιν πρωτοβουλίας του μεριδιούχου ή υποψήφιου μεριδιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προειδοποιήσει εγγράφως τον μεριδιούχο ή υποψήφιο μεριδιούχο ότι για το λόγο αυτόν δεν υποχρεούνται να αξιολογήσουν αν ο συγκεκριμένος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες είναι κατάλληλος για τον μεριδιούχο. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

 

7. Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες αποφασίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων.

 

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 4 έως και 6.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.