Νόμος 4099/12 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή, εφόσον τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 88 του παρόντος νόμου, και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου.

 

2. Το ενεργητικό της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικές και πλήρως αποπληρωθείσες μετοχές ή, εφόσον οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 88 του παρόντος νόμου, και σε ονομαστικά κλάσματα μετοχής. Οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν έχουν ονομαστική αλλά κυμαινόμενη αξία. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι ίσο με την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της, μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της, και αυξομειώνεται με την έκδοση νέων μετοχών ή την εξαγορά ή εξόφληση παλαιών, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου της που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

3. Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Τυχόν κόστος που προκύπτει κατά την έκδοση νέας κατηγορίας μεριδίων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής του μεριδίου της νέας κατηγορίας. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων.

 

4. Η συμμετοχή στον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της εταιρείας διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, ή, εφόσον τα μερίδια του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 88, με την καταχώρηση των μεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστημα Αυλών Τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Αυλών Τίτλων. Εάν τα μερίδια δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανατεθεί από την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, από την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, σε τρίτο, με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 22.

 

5. Εξαιρουμένων των μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 4.

 

6. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 4. Η ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται είτε με αίτησή του προς την εταιρεία διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, για εξαγορά των μεριδίων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1818/1951 (ΦΕΚ 149/Α/1951) και των άρθρων 1244 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, είτε, για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του άρθρου 88, σύμφωνα με τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση που εφαρμόζονται επί μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

 

7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ορίζει τα ειδικότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι καταχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

 

8. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 5638/1932 περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμό (ΦΕΚ 307/Α/1932) εφαρμόζονται αναλόγως και στα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.