Νόμος 4111/13 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Ίδρυση εταιρείας συντήρησης τροχαίου υλικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΕΕΣΣΤΥ (εφεξής η Εταιρεία). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως Hellenic Company for Rolling Stock Maintenance SA.

 

2. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ η εποπτεία σχετικά με τη λειτουργία της ως ανώνυμης εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

 

3. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ρυθμίζει κάθε θέμα που προβλέπεται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία. Τροποποιήσεις του καταστατικού διενεργούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 99 έτη από τη δημοσίευση του ιδρυτικού της καταστατικού.

 

4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

 

η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς,
η διαχείριση ή / και εκμίσθωση τροχαίου υλικού, είτε ιδιόκτητου, είτε εξ ονόματος άλλων (συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αγοραίας αμοιβής) σε τρίτους,
κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

 

5. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 7 μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3429/2005.

 

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 5.000.000 €, αναλαμβάνεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με το καταστατικό της.

 

7. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρίας καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας σε ιδιώτη επενδυτή και για όσο χρονικό διάστημα αυτή παραμένει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) και τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

O Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπό αποκρατικοποίηση Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με την υπ' αριθμόν οίκοθεν Φ38/24323/2406/2013 (ΦΕΚ 1319/Β/2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων, καταργείται και παύει να ισχύει από τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας σε ιδιώτη επενδυτή.

 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις υφιστάμενες κατά το χρόνο της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού σε ιδιώτη επενδυτή διέπονται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002) και την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

 

Με την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ), εάν προκύψει πλεονάζον προσωπικό, για το προσωπικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα.

 

Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι 3 έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

Το προσωπικό που αποσπάται στην Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι αποσπάσεις λύονται αυτοδικαίως και ο αποσπώμενος επιστρέφει στην οργανική του θέση, μόλις η Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία πάψει να ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με το άρθρο 231 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.