Νόμος 4199/13 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Αποσπάσεις προσωπικού στην Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ), εάν προκύψει πλεονάζον προσωπικό, για το προσωπικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα.

 

Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι 3 έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

Το προσωπικό που αποσπάται στην Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι αποσπάσεις λύονται αυτοδικαίως και ο αποσπώμενος επιστρέφει στην οργανική του θέση, μόλις η Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία πάψει να ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.