Νόμος 4111/13 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής υποπαραγράφου α' της υποπερίπτωσης α και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η6 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), και αφορά τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, παρατείνεται μέχρι την 28-02-2013.

 

2. α. Η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) είναι αρμόδια, ως πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου, για τη διαχείριση και εκμίσθωση σε τρίτους του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ως διαχειριστής του τροχαίου υλικού, η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες: επιλέγει με διαγωνιστικές διαδικασίες τους μισθωτές του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται, διαπραγματεύεται τους όρους εκμίσθωσης, συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, παρακολουθεί την εξέλιξη των μισθωτικών συμβάσεων, εισπράττει το μίσθωμα και το αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο. Για τις υπηρεσίες διαχείρισης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο, η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης η οποία προσδιορίζεται ως ποσοστό του εισπραττόμενου μισθώματος και το ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αντίστοιχες αμοιβές αγοράς για τη διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων περιουσιακών στοιχείων.

 

β. Η ανάθεση της διαχείρισης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία προσδιορίζεται το τροχαίο υλικό του οποίου ανατίθεται η διαχείριση, η χρονική διάρκεια της διαχείρισης, ο τρόπος απόδοσης του μισθώματος στο Ελληνικό Δημόσιο, το ύψος της αμοιβής της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει, τυχόν ειδικότεροι όροι σχετικά με τις διαχειριστικές της αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ. Για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μισθωτές του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού σε συμβάσεις που διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού οφείλουν να ειδοποιούν αμελλητί τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλομένων.

 

δ. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που συνάπτει η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού διενεργούνται κατ' εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων περί προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Το πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτει η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού, καθορίζεται με σχετικούς κανονισμούς που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.