Νόμος 4139/13 - Άρθρο 101

Άρθρο 101


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 261 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άσκηση αγωγής

 

1. Την παραγραφή διακόπτει η άσκηση της αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με τον τρόπο αυτόν αρχίζει και πάλι από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή την κατ' άλλον τρόπο περάτωση της δίκης.

 

2. Στην περίπτωση που οι διάδικοι δεν επισπεύδουν την πρόοδο της δίκης και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη προθεσμία για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων από αυτούς, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες μετά την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές η παραγραφή διακόπτεται εκ νέου εφόσον κάποιος διάδικος επισπεύσει την πρόοδο της δίκης.

 

3. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2993/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Σε αρεοπαγίτη προάγεται πρόεδρος εφετών ύστερα από αίτηση του. Πρόεδρος εφετών, ο οποίος έχει συμπληρώσει τριετία στο βαθμό του και του οποίου δεν καθίσταται δυνατή η προαγωγή στο βαθμό του αρεοπαγίτη αποκλειστικά και μόνο λόγω ανυπαρξίας κενής οργανικής θέσης, μπορεί, τρεις μήνες πριν από την αποχώρηση του από το δικαστικό σώμα λόγω ορίου ηλικίας, να υποβάλει αίτηση προαγωγής του σε προσωποπαγή θέση αρεοπαγίτη. Επί της αιτήσεως του αποφαίνεται το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και σε περίπτωση προαγωγής του αυτός παραμένει στη θέση του μέχρι την αποχώρηση του, χωρίς η προαγωγή του στην προσωποπαγή αυτή θέση να θεμελιώνει οποιοδήποτε μισθολογικής, συνταξιοδοτικής ή άλλης φύσεως δικαίωμα αυτού.}

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3472/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται εισαγγελέας εφετών, ύστερα από αίτηση του. Εισαγγελέας εφετών, ο οποίος έχει συμπληρώσει τριετία στο βαθμό του και του οποίου δεν καθίσταται δυνατή η προαγωγή στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αποκλειστικά και μόνο λόγω ανυπαρξίας κενής οργανικής θέσης, μπορεί, τρεις μήνες πριν από την αποχώρηση του από το δικαστικό σώμα, λόγω ορίου ηλικίας, να υποβάλει αίτηση προαγωγής του σε προσωποπαγή θέση αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Επί της αιτήσεως του αποφαίνεται το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και σε περίπτωση προαγωγής του αυτός παραμένει στη θέση του μέχρι την αποχώρηση του, χωρίς η προαγωγή του στην προσωποπαγή αυτή θέση να θεμελιώνει οποιοδήποτε μισθολογικής, συνταξιοδοτικής ή άλλης φύσεως δικαίωμα αυτού.}

 

4. Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης

 

α) Ο αριθμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργάσιμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ' υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, καθώς και της κατανομής αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 06-08-2012 και 01-10-2012 έως 31-12-2012, δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η εν λόγω δαπάνη των δεδουλευμένων θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών, και πάντως μέχρι του ύψους της υποχρέωσης που είχε αναλάβει ο φορέας κατά το οικονομικό έτος 2012 για το σκοπό αυτόν.

 

β) Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 28-02-2012, 01-04-2012 έως 12-07-2012, 01-10-2012 έως 13-11-2012 και 01-12-2012 έως 20-12-2012, δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η εν λόγω δαπάνη των δεδουλευμένων θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών, και πάντως μέχρι του ύψους της υποχρέωσης που είχε αναλάβει ο φορέας κατά το οικονομικό έτος 2012 για το σκοπό αυτόν.

 

5. Εργασία υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης πέραν του πενθημέρου

 

α) Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής φρούρησης, καθορίζεται ίση με την αμοιβή της παραγράφου 3 περίπτωση γ' υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011.

 

β) Ο αριθμός των ωρών για εργασία πέραν του πενθημέρου του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 31-12-2012 δύναται να καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών, και πάντως μέχρι του ύψους της υποχρέωσης που είχε αναλάβει ο φορέας κατά το οικονομικό έτος 2012 για το σκοπό αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.