Νόμος 4141/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποιήσεις του νόμου 2992/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 7 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών μπορεί:

 

α. Να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών.

 

β. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών εφόσον, κατά το χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 15% του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων. Το ελάχιστο αυτό όριο του 15% δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών συμμετείχε ήδη στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών προ της εισαγωγής τους σε οργανωμένη αγορά ή έναρξης διαπραγμάτευσής τους σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.

 

γ. Να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών.

 

δ. Να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς.}

 

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 οι λέξεις του νόμου [Ν] 2396/1996 αντικαθίστανται με τις λέξεις του νόμου [Ν] 3606/2007 και προστίθενται οι λέξεις και εταιρία διαχείρισης Οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

4. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι απαγορεύσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 δεν ισχύουν εφόσον η επένδυση εγκριθεί από το εκατό τοις εκατό (100%) των λοιπών μεριδιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση σε εκδότες των περιπτώσεων α' και β' δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 30% του συνόλου του ενεργητικού του Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Η δυνατότητα αυτή, καθώς και η ειδικότερη διαδικασία της έγκρισης πρέπει να ορίζονται στη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης του Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών.}

 

5. Προστίθεται παράγραφος 7)α ως εξής:

 

{7)α. Επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007 ή η ένταξη προς διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007 μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ή μεριδίων / μετοχών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals) που εδρεύουν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς ή του Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, αντιστοίχως. Τα ως άνω μερίδια Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ή αλλοδαπά μερίδια / μετοχές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του νόμου 3756/2009. Για τα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών που εισάγουν ή εντάσσουν προς διαπραγμάτευση μερίδιά τους σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή για την εποπτεία της τήρησης των υποχρεώσεών τους και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τα ανωτέρω Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ισχύουν τα εξής:

 

α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 7:

 

α)α) Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών αποδεικνύεται με την καταχώρηση των μεριδίων και των στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του,

 

β)β) δεν επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί, με τη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης, στη μεταβίβαση, επιβάρυνση και γενικά στη διάθεση των δικαιωμάτων επί μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών και

 

γ)γ) η μεταβίβαση μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένων προς διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ισχύει έναντι πάντων με την καταχώρησή της στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 21 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμα σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

 

β) Η σύσταση ενεχύρου επί των εισηγμένων μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ισχύει έναντι πάντων με την καταχώρησή της στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, η δε ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή εκ των μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύονται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004), τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3632/1928, καθώς και τις εν γένει διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση επί μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

 

γ) Η εισαγωγή ή ένταξη προς διαπραγμάτευση μεριδίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών προϋποθέτει την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στον θεματοφύλακα.

 

δ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8, από την κατάθεση της αίτησης εισαγωγής ή ένταξης προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης αντιστοίχως, αίρεται το όριο των 150.000 € για την ελάχιστη αξία συμμετοχής κάθε μεριδιούχου.

 

ε) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 17, η ετήσια έκθεση για τα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές στην ταυτότητα των μεριδιούχων.

 

στ) Για την εφαρμογή κάθε ειδικής διάταξης που προβλέπει τις επιτρεπόμενες επενδύσεις από ορισμένα πρόσωπα υπαγόμενα σε ειδικό καθεστώς, τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, αντιστοίχως, νοούνται ως κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3371/2005.}

 

6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{18. Τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών είτε είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο είτε όχι αποτιμώνται από τη διαχειρίστρια εταιρία, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.}

 

7. Στην παράγραφος 19 του άρθρου 7 διαγράφεται η λέξη ετησίως.

 

8. Στο άρθρο 7 προστίθενται παράγραφοι 25 και 26 ως εξής:

 

{25. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται θέματα όπως οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαχειριστές των εισηγμένων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών και των αντίστοιχων αλλοδαπών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που διαθέτουν μερίδια / μετοχές στην Ελλάδα, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής των μεριδίων, οι υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης για τα εισηγμένα μερίδια, οι υποχρεώσεις των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εξαγορά των εισηγμένων μεριδίων σε περίπτωση διαγραφής τους από την οργανωμένη αγορά ή τον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης αντιστοίχως, τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρηματιστηριακής και καθαρής τιμής μεριδίων και τυχόν επιβολή περιορισμών ως προς τη μόχλευση των ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τα ειδικότερα στοιχεία που περιέχονται στις καταχωρήσεις εισηγμένων μεριδίων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.

 

26. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των παραγράφων 7)α και 25 ή οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει, στη διαχειρίστρια εταιρία ή και στο θεματοφύλακα επίπληξη ή πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που τυχόν απεκόμισε ο παραβάτης. Εάν το ποσό του οφέλους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, πρόστιμο ύψους από 1.000 € μέχρι 3.000.000 €. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσης ζημίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη μέτρων από την εταιρία για την συμμόρφωσή της στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.