Νόμος 4141/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποιήσεις του νόμου 2367/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής:

 

{Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η εταιρία ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και από το καταστατικό της πρέπει να προκύπτει ο αποκλειστικός της σκοπός, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η σχετική εγκριτική απόφαση γνωστοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών υποχρεούται να περιλαμβάνει στην επωνυμία της τη φράση Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών του νόμου [Ν] 2367/1995. Από την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε οργανωμένη αγορά ή την ένταξή τους για διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6, η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών εποπτεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή που έχουν ενταχθεί σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, αντίστοιχα.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, κατά την έννοια των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007 αντίστοιχα, καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, μέχρι σωρευτικά ανώτατου ποσοστού 40% του ενεργητικού της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να μεταβάλλει το παραπάνω ποσοστό. Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών μπορεί, επίσης, να επενδύει σε ομολογίες που εκδίδονται από επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διαχειριστής μπορεί να είναι εταιρία που έχει λάβει άδεια να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3606/2007 ή επιχείρηση, κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου η οποία δύναται να διαχειρίζεται αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και έχει την απαραίτητη οργάνωση και εμπειρία, καθώς και εταιρία διαχείρισης Οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012). Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαχειριστές Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να μεταβάλλεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι μετοχές της Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών είναι ονομαστικές και εισάγονται σε οργανωμένη αγορά της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007 ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3606/2007, εντός 24 μηνών από τη σύστασή της, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις οργανωμένες αγορές και Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης διατάξεις ή από την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον πρόκειται για ήδη υφιστάμενες και λειτουργούσες Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Σε περίπτωση μη εισαγωγής Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε οργανωμένη αγορά ή σε περίπτωση μη ένταξης της Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ύστερα από αίτηση της Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, να παρατείνει την παραπάνω προθεσμία, για χρονικό διάστημα έως 18 μήνες, εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή αν κριθεί ότι οι συνθήκες της αγοράς θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στην οργανωμένη αγορά ή την ένταξή τους στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης. Εφόσον η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών δεν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά ή δεν ενταχθεί σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης εντός των παραπάνω προθεσμιών (αρχική και μετά από δοθείσα παράταση) λύεται αυτοδικαίως, ανακαλούνται τα προβλεπόμενα για αυτήν φορολογικά οφέλη, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ευνοϊκές για αυτήν φορολογικές ρυθμίσεις, που θεσπίζονται σε άλλους νόμους και τίθεται σε εκκαθάριση.}

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από την Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το 25% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, όπως αυτά ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της επόμενης παραγράφου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

7. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Μετά το κλείσιμο της τρίτης χρήσης της η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών υποχρεούται να έχει συνεχώς επενδεδυμένο ποσοστό τουλάχιστον 50% των ιδίων κεφαλαίων της σε συμμετοχές και ομολογίες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 5.}

 

8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Τα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών αποτιμώνται σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών αναθέτει τη φύλαξη των στοιχείων του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της σε επιχείρηση που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα.}

 

9. Οι παράγραφοι 5, 7 και 8 του άρθρου 5, η παράγραφος 3 του άρθρου 6 και η παράγραφος 4 του άρθρου 8 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.