Νόμος 4141/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις του νόμου 3371/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για τη λήψη απόφασης εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των μετοχών της εκδότριας εταιρίας από το χρηματιστήριο. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά και εφόσον η εισαγωγή αυτή οφείλει να πραγματοποιηθεί, το αργότερο εντός δύο ετών από την έκδοση.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%:

 

α) των μετοχών είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνει το 5% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,

 

β) των ομολόγων ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνει το 5% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,

 

γ) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνει το 5% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,

 

δ) των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

 

Τα ως άνω όρια μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.