Νόμος 4141/13 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις του νόμου 3756/2009


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007) και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3756/2009 οι περιπτώσεις ζ', η', θ' και ι' αναριθμούνται σε η', θ', ι' και ι)α' αντίστοιχα, και προστίθεται νέα περίπτωση ζ', της, και ως εξής:

 

{ζ) οι διαδικασίες διακανονισμού συναλλαγών επί των άυλων κινητών αξιών ή και επί άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του στοιχείου δ' του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3606/2007, βάσει των οποίων εκτελούνται οι παραδόσεις κινητών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή και οι χρηματικοί διακανονισμοί σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές}.

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ο εκδότης του πιστοποιητικού που αποκτά κυριότητα των παριστάμενων κινητών αξιών κατέχει τις κινητές αξίες υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση. Οι παριστάμενες κινητές αξίες δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό του εκδότη των πιστοποιητικών, δεν αποτελούν μέρος της πτωχευτικής του περιουσίας και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσμευσης, σε περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα μπορεί να ασκηθεί ανακοπή με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο διαχειριστής του Σύστημα Άυλων Τίτλων μπορεί να τηρεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τις αλλοδαπές κινητές αξίες, συγκεντρωτικό λογαριασμό στο αλλοδαπό μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων, απευθείας ή μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργεί ως θεματοφύλακας. Οι κινητές αξίες που τηρούνται από τον διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων για λογαριασμό τρίτων αποχωρίζονται από την εταιρική περιουσία του διαχειριστή και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσμευσης, σε περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα μπορεί να ασκηθεί ανακοπή με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων μπορεί να συνάπτει συμφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή ή να δημιουργεί συνδέσμους με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα ή πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργούν ως θεματοφύλακες, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.