Νόμος 4141/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις του νόμου 3606/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο άρθρο 14 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α. Οι λέξεις επαγγελματικής επάρκειας αντικαθίστανται με τη λέξη καταλληλότητας.

 

β. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6 αντίστοιχα.

 

γ. Στις παραγράφους 1, 4, 5, 6, όπως αναριθμήθηκαν ανωτέρω οι ενδοπαραπομπές στις παραγράφους 2, 3, και 4 αντικαθίστανται με παραπομπή στις παραγράφους 3, 4 και 5 αντίστοιχα.

 

δ. Προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπαλληλική είτε οποιαδήποτε άλλη σχέση συνεργασίας με τις εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 4099/2012, και τα οποία διαθέτουν μερίδια ή μετοχές Οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, οφείλουν να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους και στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Οι εξετάσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταλληλότητας διενεργούνται με ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από κοινού της Τράπεζας της Ελλάδας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εξαίρεση από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις και η τυχόν ανάθεση της χορήγησης του πιστοποιητικού καταλληλότητας και σε άλλους φορείς, καθορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.}

 

ε. Στο τελευταίο εδάφιο της αναριθμημένης παραγράφου 3 οι λέξεις εξαίρεση από τη συμμετοχή αντικαθίστανται με τις λέξεις εξαίρεση από την υποχρέωση συμμετοχής.

 

στ. Οι αναριθμημένες παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία της παραγράφου 3 αναφορικά με το πιστοποιητικό καταλληλότητας που οφείλουν να διαθέτουν υπάλληλοι και στελέχη Ανώνυμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που είναι αρμόδιοι για την εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.}

 

6. Με κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία της παραγράφου 3 αναφορικά με το πιστοποιητικό καταλληλότητας που οφείλουν να διαθέτουν υπάλληλοι και στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.}

 

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το μετοχικό κεφάλαιο Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ανέρχεται τουλάχιστον σε 750.000 €.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το μετοχικό κεφάλαιο Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία παρέχει μόνο την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών, ανέρχεται σε 225.000 €.}

 

γ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να μεταβάλλεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή για τις εταιρίες που λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαιά τους.}

 

3. Μετά το άρθρο 21 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

 

{Άρθρο 21Α: Μεταφορά συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

 

1. Πιστωτικό ίδρυμα ή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει αποφασίσει να παύσει να παρέχει συγκεκριμένες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες, ως προς κάποια ή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, (μεταβιβάζουσα επιχείρηση) δύναται να μεταβιβάσει σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ανάδοχος επιχείρηση), τις συμβάσεις παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών με πελάτες του, ως προς όλες ή κάποιες επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες επί κάποιων ή όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων (μεταφορά υπηρεσιών). Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου οι εν λόγω επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες παρέχονται πλέον από την ανάδοχο επιχείρηση ως προς τους πελάτες και για τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που αφορά η μεταβίβαση, καθώς επίσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται και τα χαρτοφυλάκια (χρηματοπιστωτικά μέσα και μετρητά) που αντιστοιχούν στους πελάτες που αφορά η μεταφορά. Σε περίπτωση χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μεταφορά τους διενεργείται με την αλλαγή του χειριστή λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Από την ημέρα μεταφοράς, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τη μεταβιβάζουσα επιχείρηση ενώ στην ανάδοχο επιχείρηση προβάλλονται αξιώσεις για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την ημέρα μεταφοράς.

 

2. Για τη μεταφορά της παραγράφου 1 τηρείται η εξής διαδικασία:

 

α. Με ευθύνη της αναδόχου και της μεταβιβάζουσας επιχείρησης, ενημερώνεται ο πελάτης, τον οποίο αφορά η μεταφορά, με τα μέσα του άρθρου 3 της απόφασης 1/452/01-11-2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διενεργούμενη μεταφορά, τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που μεταφέρονται και τα χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων η ανάδοχος επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες. Η ως άνω ενημέρωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: α)α) τις πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και της παραγράφου 3 του άρθρου 27, όπως εξειδικεύονται από την απόφαση 1/452/01-11-2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαφοροποιούνται από την ανάδοχο επιχείρηση, πλην της περίπτωσης των οικονομικών όρων που δύναται να διαφοροποιηθούν μόνον εφόσον υπάρχει σχετική συμβατική πρόβλεψη στη μεταβιβαζόμενη σύμβαση, β)β) το δικαίωμα του πελάτη να αντιταχθεί στη μεταφορά, καθώς και τις συνέπειες της αντιρρήσεως του, γ)γ) τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης αυτού, καθώς και δ)δ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία προκειμένου οι πελάτες της μεταβιβάζουσας επιχείρησης να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τη μεταφορά. Στην ως άνω ενημέρωση αναφέρεται επίσης υποχρεωτικά και η ημερομηνία μεταφοράς, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με την περίπτωση β'.

 

β. Εντός προθεσμίας 30 ημερών από την αποστολή της ενημέρωσης στους πελάτες κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' κάθε πελάτης της μεταβιβάζουσας επιχείρησης μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της μεταφοράς. Η προβολή αντιρρήσεων συνεπάγεται τη μη μεταφορά της συμβατικής του σχέσης στην ανάδοχο επιχείρηση.

 

γ. Η μεταφορά ολοκληρώνεται με τη σύνταξη λεπτομερούς πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής των χαρτοφυλακίων των πελατών (χρηματοπιστωτικά μέσα και μετρητά) των οποίων οι συμβάσεις μεταβιβάζονται. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται αρμοδίως από τη μεταβιβάζουσα και την ανάδοχο επιχείρηση και κοινοποιείται, κατά περίπτωση, στον διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων για αλλαγή χειριστή στους λογαριασμούς των πελατών ή στα πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς θεματοφύλακες για μεταφορά των λογαριασμών των εν λόγω πελατών.

 

3. Η μεταφορά της παραγράφου 1 διενεργείται εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α. Έχει τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 2.

 

β. Η ανάδοχος επιχείρηση έχει την απαιτούμενη άδεια για την παροχή των μεταφερόμενων επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών επί των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η μεταφορά.

 

γ. Ο πελάτης δεν έχει προβάλλει αντιρρήσεις για τη μεταφορά.

 

4. Η μεταφορά ολοκληρώνεται αυτόματα από την ημερομηνία μεταφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην ενημέρωση του πελάτη, χωρίς πρόσθετη υποχρέωση αναγγελίας. Τυχόν μεταβολή στο πρόσωπο της μεταβιβάζουσας επιχείρησης, λόγω επελεύσεως αποτελεσμάτων εταιρικού μετασχηματισμού, δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της μεταφοράς.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά σε Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση απόσχισης κλάδου κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) και το νόμο 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4099/2012, καθώς και στις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης.

 

7. Κάθε ειδικό ή τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το μετοχικό κεφάλαιο των Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 75.000 €. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλεται το ποσό του προηγούμενου εδαφίου.}

 

5. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 3606/2007 η φράση 50.000 € αντικαθίσταται από τη φράση 37.500 €.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.