Νόμος 4150/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων με την Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 8 του νόμου 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:

 

{13. Οι μετακινήσεις του Προϊσταμένου, του Διευθυντή και του προσωπικού της Υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

 

α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

 

β) Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις του Διευθυντή, με απόφαση του Διευθυντή πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις του προσωπικού.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 9 του νόμου 4033/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι δαπάνες λειτουργίας της Υπηρεσίας βαρύνουν τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, 41/140 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του νόμου 4033/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με την επιφύλαξη του νόμου [Ν] 2742/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) (Οδηγία 1995/46/ΕΚ (ΕΕL 31995L0046)) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για τους σκοπούς της διερεύνησης, εκτός εάν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, μετά το πέρας της διερεύνησης, αποφασίσει ότι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον δικαιολογεί την αποκάλυψη των κάτωθι:}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 4033/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Για πλοία τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στα ελληνικά νηολόγια, κατά την έκδοση ή θεώρηση του Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής ή Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ταχύπλοου Σκάφους ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Δυναμικά Υποστηριζόμενου Σκάφους:}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4033/2011 προστίθενται περιπτώσεις ε', στ' και ζ' ως ακολούθως:

 

{ε) Μέχρι την 31-12-2013 για τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και έχουν καταμετρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 973/1971 (ΦΕΚ 194/Α/1971), για τον υπολογισμό του ύψους του παραβόλου, η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή των κόρων ολικής τους χωρητικότητας, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

 

στ) Σε πλοία, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης υπολογισμού και πιστοποίησης της χωρητικότητάς τους σε ολική χωρητικότητα (GT), το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση.

 

ζ) Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι από την ελληνική Αρχή να παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης ή θεώρησης πιστοποιητικών της περίπτωσης β', μεριμνούν για τη βεβαίωση καταβολής από τους υπόχρεους του σχετικού παραβόλου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.