Νόμος 4150/13 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Βοηθητικά σκάφη και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή ως πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών ορίζεται κάθε σκάφος ή πλωτό ναυπήγημα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ιδίως για μεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδίων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών, της φύλαξης.

 

2. Κάθε βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών εφοδιάζεται με άδεια, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, εάν πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγημα που δραστηριοποιείται στη θάλασσα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υδατοκαλλιεργητή και έγκριση της αρμόδιας για θέματα αλιείας υπηρεσίας που εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Εάν πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγημα που δραστηριοποιείται σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς), η άδεια εκδίδεται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υδατοκαλλιεργητή. Η άδεια ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται από την αρμόδια αρχή εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της. Για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει διπλότυπο είσπραξης τέλους υπέρ του Δημοσίου, ύψους 15 €, το ύψος του οποίου δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια για το χαρακτηρισμό σκάφους ή πλωτού ναυπηγήματος ως βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας και για την οργανική σύνθεση πληρώματος.

 

4. Κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιεργειών και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών μικρότερα των 20 μέτρων και σε κάθε περίπτωση ολικής χωρητικότητας μέχρι 25 κόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014).

 

5. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973)), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.

 

6. Η άδεια βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή πλωτού βοηθητικού ναυπηγήματος υδατοκαλλιεργειών ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή του πλωτού βοηθητικού ναυπηγήματος υδατοκαλλιεργειών ή σε περίπτωση που ο υπεύθυνος για το βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή το πλωτό βοηθητικό ναυπήγημα υδατοκαλλιεργειών δεν συμμορφώθηκε καθ' υποτροπή με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που παρέβη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Μετά το πέρας ενός (1) έτους από την ανάκληση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας.

 

7. Έως την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3, τα βοηθητικά σκάφη και τα πλωτά ναυπηγήματα συνεχίζουν να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.