Νόμος 4150/13 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Νομική Φύση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Αρχηγείο και διάρθρωση υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ανήκει στην οργανωτική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συμβάλλει, κατά την ειδικότερη αποστολή του, στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού.

 

2. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα, στρατιωτικά οργανωμένο, με αρμοδιότητες την ασφάλεια και την υποστήριξη της ναυτιλίας, το προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στα άλλα ένοπλα Σώματα, εφόσον τούτο ορίζεται ειδικά από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), όπως ισχύει.

 

3. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

 

α) Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται με το διάταγμα του στοιχείου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 1.

 

β) Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι υπαγόμενες σε αυτές Λιμενικές Αρχές και οι υπηρεσίες των Ναυτιλιακών Ακολούθων.

 

Έως την έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στο στοιχείο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 1, η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ρυθμίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως από το προεδρικό διάταγμα 67/2011 (ΦΕΚ 149/Α/2011) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 242/1999 (ΦΕΚ 201/Α/1999), όπως ισχύουν.

 

γ) Λιμενικές Αρχές είναι τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, τα Λιμεναρχεία, τα Υπολιμεναρχεία, καθώς και οι υπαγόμενοι σε αυτά Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα.

 

δ) Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ιδρύονται, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να μετατάσσονται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και να καθορίζεται η έδρα και η καθ' ύλην και η κατά τόπο αρμοδιότητά τους.

 

ε) Οι Λιμενικοί Σταθμοί και τα Λιμενικά Τμήματα ασκούν τις αρμοδιότητες των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο διάταγμα ίδρυσής τους ή σε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

 

4. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκησή του. Έργο του Αρχηγείου, ως προϊσταμένης αρχής των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

5. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής λειτουργεί, ως όργανό του, Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, η συγκρότηση και η λειτουργία του οποίου καθορίζονται με το διάταγμα του στοιχείου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 1.

 

6. Στις διεθνείς σχέσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος Hellenic Coast Guard.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.