Νόμος 4150/13 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Διαδικασία ανάπτυξης λιμενικού συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προσκαλεί τα Δημοτικά ή Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο χάραξης της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής, προκειμένου είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρίας - Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της παραγράφου 3)α του άρθρου 38 του παρόντος.

 

2. Μετά την πάροδο προθεσμίας 6 μηνών από την πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκπονούν Ολοκληρωμένο Σχέδιο Συνενώσεων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου, κρατικών ή δημοτικών, σε Ανώνυμες Εταιρίες - Περιφερειακά Λιμενικά Δίκτυα ή τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της παραγράφου 3)α του άρθρου 38 του παρόντος, η εφαρμογή του οποίου δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

 

3. Με το ανωτέρω Σχέδιο Συνενώσεων είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικότερα οι λιμένες και τα γεωγραφικά όρια της αρμοδιότητας των συνιστώμενων Περιφερειακών Δικτύων Λιμένων, καθώς επίσης να εντάσσονται σε αυτά οι λιμένες και οι κάθε μορφής λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, που δεν έχουν υπαχθεί ήδη στην αρμοδιότητα συγκεκριμένου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 περιπτώσεις γ' και δ' του άρθρου 38.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επιβάλλεται τέλος υπέρ της χρηματοδότησης των γραμμών που εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου, ποσοστού μέχρι 5% των ετήσιων εσόδων τους, που προέρχονται από την εκμετάλλευση του λιμένα τον οποίο διαχειρίζονται, μειούμενης αντιστοίχως της οποιασδήποτε σχετικής κρατικής επιχορήγησης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ως άνω τέλους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.