Νόμος 4150/13 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Σύσταση Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε ένα μήνα από της συγκροτήσεως των Λιμενικών Δικτύων της παραγράφου 3)α του άρθρου 38 του παρόντος, καθεμία από τις μητρικές εταιρίες συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του Οργανισμού της, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης. Σκοπός της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης είναι η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Διοίκησης της εταιρίας, η συνδρομή και συνεργασία με τις υπηρεσίες των θυγατρικών εταιριών για ζητήματα αρμοδιότητάς τους, στις διαδικασίες ανάπτυξης επενδύσεων, παραχωρήσεων, συνεργασιών και συνεργείων με ιδιώτες και κάθε μορφής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που συνδέεται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων του Δικτύου, αξιοποιώντας επίσης την τεχνογνωσία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης υπάγονται ιδίως:

 

α) η τεχνική και επιστημονική επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόμενων ζητημάτων,

 

β) η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας λιμένων,

 

γ) η προετοιμασία και η υποστήριξη της εταιρίας στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων του άρθρου 43, τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και εν γένει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τα ζητήματα αξιοποίησης των λιμένων και διαμόρφωσης λιμενικής πολιτικής.

 

2. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης ή να μεταφέρει υφιστάμενα Τμήματα που υπάγονται σε άλλες Διευθύνσεις του Οργανισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται ή συνάδουν με το σκοπό και το παραγόμενο έργο της νέας Διεύθυνσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.