Νόμος 4150/13 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Στρατηγική Ανάπτυξης Εθνικού Λιμενικού Συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της χάραξης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί και επικαιροποιεί τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος.

 

2. Το Σχέδιο της στρατηγικής είναι πενταετές και επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά εντός της πενταετίας. Εντός του πρώτου έτους εφαρμογής της, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου συντάσσει έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 79 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

3. Στο πλαίσιο της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής ρυθμίζεται η διακυβέρνηση και η διοικητική οργάνωση του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος ως ακολούθως:

 

α) Οι Οργανισμοί Λιμένων του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) και του εικοστού πρώτου άρθρου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), όπως ισχύουν, δύνανται να συγκροτήσουν κατά τη διαδικασία των επόμενων άρθρων 39 και 40, τα ακόλουθα συστήματα οργάνωσης - Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της χώρας:

 

(α.α) Το Αττικό Λιμενικό Δίκτυο, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες του Πειραιά, του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Ραφήνας,

 

(β.β) το Δίκτυο Λιμένων Βορείου Ελλάδος, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου,

 

(γ.γ) το Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδος, αποτελούμενο από τους Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας και

 

(δ.δ) τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

 

β) Τα Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά και Κρατικά, δύνανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της προηγούμενης παραγράφου είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρίας - Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από σχετική απόφαση του οικείου κατά περίπτωση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες του Πειραιά ή του Οργανισμού Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες της Θεσσαλονίκης ή του Οργανισμού Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες της Πάτρας ή του Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες Ηγουμενίτσας ή της Ανώνυμης Εταιρίας - Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου, που συγκροτείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42, δύναται να υπάγονται στην αρμοδιότητα των Λιμενικών Δικτύων των ανωτέρω περιπτώσεων υπό α' ή β' της παραγράφου 3 ή στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε Κρατικού Λιμενικού Ταμείου, λιμάνια ή λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

 

δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από γνώμη των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, δύναται να υπαχθούν στην αρμοδιότητα των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, λιμάνια ή λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

 

ε) Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, και μέχρι την εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Συνενώσεων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου του άρθρου 42 του παρόντος, Κρατικά Λιμενικά Ταμεία δύνανται να απορροφώνται από Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, κατόπιν εισήγησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη από ειδικότερες διατάξεις νομοθεσία.

 

στ) Δύναται να συνιστώνται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, μετά από απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ως αυτοτελείς υπηρεσίες του δήμου στον οποίο ανήκουν, όταν στους δήμους αυτούς δεν λειτουργεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στην αρμοδιότητα των συνιστώμενων Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), υπάγονται τα εντός των διοικητικών ορίων των οικείων δήμων υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ζητήματα για το πεδίο δικαιοδοσίας των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία, τη στελέχωση και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ζ) Η σύσταση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, όπως προβλέπεται στην περίπτωση στ' είναι δυνατή, μόνο στις περιπτώσεις που, όπως διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δεν παρέχεται η σύμφωνη γνώμη των όμορων δήμων που διαθέτουν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την υπαγωγή των αλιευτικών καταφυγίων, λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων στην αρμοδιότητά τους.

 

η) Τα συνιστώμενα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων στ' και ζ' υποχρεούνται εντός 2 ετών από τη σύστασή τους, στον καθορισμό ζώνης λιμένα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 140 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.