Νόμος 4150/13 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Ναυτική διαιτησία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διαφορές από ναυλώσεις ή θαλάσσιες μεταφορές του Ελληνικού Δημοσίου ή κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνιστώνται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος μπορούν να υπάγονται, με μόνη τη συμφωνία των μερών, σε διαιτησία.

 

2.α. Στην περίπτωση που συμφωνηθεί διαιτησία κατά τα ανωτέρω, οι σχετικές διαφορές υπάγονται στη διαιτησία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή του σωματείου Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία ή σε άλλη ναυτική διαιτησία μη κερδοσκοπικού φορέα, οι κανόνες διεξαγωγής της οποίας έχουν προηγουμένως κατατεθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και έχουν εγκριθεί από αυτό.

 

β. Εφαρμοστέο δίκαιο επί της ουσιαστικής διαφοράς, εάν δεν έχει συμφωνηθεί άλλως, είναι το ελληνικό. Ως γλώσσα διαιτησίας ορίζεται η ελληνική και ως τόπος διαιτησίας ο Πειραιάς. Αντίθετη συμφωνία των μερών σε σχέση με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει.

 

γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης φορέων για τη διεξαγωγή ναυτικής διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Στη διαιτησία που προβλέπει το παρόν άρθρο, διαιτητής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ή του κρατικού νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζεται εν ενεργεία ή επίτιμος λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 447/1969 (ΦΕΚ 133/Α/1969) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στη μόνιμη διαιτησία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορούν να υπάγονται οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των διεθνών. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως ναυτιλιακές διαφορές νοούνται ιδίως οι διαφορές που έχουν σχέση με πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, με τη χρησιμοποίηση, λειτουργία, ναυσιπλοΐα ή εκμετάλλευση αυτού, με τη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και διαφορές που προκύπτουν από οποιεσδήποτε συμβάσεις που έχουν σχέση με τη ναυτιλία εξαιρουμένων των ναυτεργατικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.