Νόμος 4150/13 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις σχετικές με τον Οίκο Ναύτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Στην κεντρική υπηρεσία, καθώς και στα παραρτήματα Οίκου Ναύτου δύνανται να παρέχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υπηρεσίες υγείας ή άλλες υποστηρικτικές προς αυτές υπηρεσίες προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους. Για το σκοπό αυτόν, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διαθέτει το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, υγειονομικού προσωπικού και διοικητικών υπαλλήλων.

 

β. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, θέματα σχετικά με δαπάνες για την παροχή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

2. Το Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησής του να παραχωρεί κατά χρήση ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητά του στον Οίκο Ναύτου για τη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών, των παραρτημάτων ή γενικότερα για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται η διάρκεια και οι όροι της ως άνω παραχώρησης, το ετήσιο αντάλλαγμα που καταβάλλεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στον Οίκο Ναύτου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή

επιτρέπεται νέα αρίθμηση, διαφορετική κατάταξη και γενικότερη διαρρύθμιση των ισχυουσών διατάξεων, με σκοπό τη διασαφήνιση της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο την προσθήκη νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται μη αμειβόμενη επιτροπή για την ανωτέρω κωδικοποίηση. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4.α. Το στοιχείο α' της παραγράφου 12 του άρθρου 84 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 913/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978), με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο νόμος [Ν] 792/1978 (ΦΕΚ 110/Α/1978), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. α) Από το σύνολο των κατά τις προηγούμενες παραγράφους τακτικών εισφορών ποσοστό 28% αποτελεί πόρο του Κεφαλαίου Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών και 2% πόρο του Ειδικού λογαριασμού Προστασίας Φυματικών Ναυτικών που λειτουργούν στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Το ως άνω ποσοστό υπέρ Κεφαλαίου Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών καταβάλλεται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο στον Οίκο Ναύτου σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και εκκαθαρίζεται όταν εκκαθαριστούν τα ναυτολόγια κάθε οικονομικής χρήσης.}

 

β. Η ισχύς της ως άνω υπό στοιχείο α' ρύθμισης ισχύει από 01-01-2014.

 

5. Η παράγραφος 11 του άρθρου 44 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου το ποσοστό του στοιχείου α' της παραγράφου 12 του άρθρου 84 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 913/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978), όπως ισχύει, επιμερίζεται στο Κεφάλαιο Ανεργίας και στο Κεφάλαιο Ασθενείας. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο ποσοστό των εισφορών του Κεφαλαίου Ασθενείας κατανέμεται σε τμήμα που αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές σε είδος και σε τμήμα που αποδίδεται στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συνιστάται με την περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 47.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.