Νόμος 4075/12 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Οργανωτικά και Οικονομικά Θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Διευθύνσεις Υγειονομικού των ενιαίων υπηρεσιών των Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Φαρμακευτικής του Οίκου Ναύτου καταργούνται από την ένταξη τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

2. Υπηρεσίες με αρμοδιότητες πέραν εκείνων των παροχών υγείας σε είδος διατηρούνται σε ισχύ στον Οίκο Ναύτου, Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων αντίστοιχα.

 

3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εντάσσονται μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των κλάδων υγείας της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 όπως ισχύει.

 

4. Η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ασκείται από τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

 

5. Οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, οι δωρεές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των εντασσομένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 όπως ισχύει, που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, αποτελούν έσοδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28, 1 και 3 του άρθρου 29 και 9 του άρθρου 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους κλάδους της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 όπως ισχύει.

 

7. Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και των δαπανών των εντασσομένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 όπως ισχύει, στον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγγεγραμμένων προϋπολογισμών τους.

 

8. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των ποσών που εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

10. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα του Οίκου Ναύτου, μέχρι την ημερομηνία ένταξης, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου το ποσοστό του στοιχείου α' της παραγράφου 12 του άρθρου 84 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 913/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978), όπως ισχύει, επιμερίζεται στο Κεφάλαιο Ανεργίας και στο Κεφάλαιο Ασθενείας. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο ποσοστό των εισφορών του Κεφαλαίου Ασθενείας κατανέμεται σε τμήμα που αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές σε είδος και σε τμήμα που αποδίδεται στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συνιστάται με την περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 47.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος του ποσού του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) όπως επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), ποσό το οποίο αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές σε είδος και στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα, ο οποίος συνιστάται στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας με την περίπτωση Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 48, για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

 

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{4. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αναπληρούμενο από έναν εκ των αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

 

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Αττικής της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναπληρούμενο από άλλον οριζόμενο δικηγόρο της Διεύθυνσης.

 

Γραμματέας ορίζεται με τον αναπληρωτή του υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με βαθμό τουλάχιστον Γ'. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο γραμματέας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τριετή θητεία.

 

Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το πόρισμα από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Αντικείμενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές.}

 

14. Μέχρι τις 31-12-2012 και μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους, ταμεία, τομείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ένταξη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002).

 

Με τη μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΒ1 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.