Νόμος 4150/13 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ανώνυμη εταιρία του νόμου 2932/2001, συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Νομού Ευβοίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην ανώνυμη εταιρία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρία και με διακριτικό τίτλο ΟΛΝΕ ΑΕ και έδρα το Δήμο Χαλκίδας.

 

2. Το καταστατικό της εταιρίας συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται δε από τον παρόντα νόμο, το νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

3. Ως εταιρία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα διέπεται επίσης από τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 144/Α/2005) περί Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως κάθε φορά ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, δια του οποίου εκπροσωπείται στην ως άνω ανώνυμη εταιρία το Δημόσιο.

 

4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Στύρων και Ωρεών, που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 86/2003 (ΦΕΚ 80/Α/2003), συγχωνεύονται στην ως άνω ανώνυμη εταιρία.

 

5. Το σύνολο των θεμάτων που ανακύπτουν από τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ανώνυμη εταιρία και τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων της παραγράφου 4, ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει.

 

6. α) Το τακτικό προσωπικό τόσο του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου όσο και αυτών που συγχωνεύονται μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ανώνυμη εταιρία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της μετατροπής και της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιριών που απορροφώνται στη συνιστώμενη εταιρία.

 

β) Το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού του προηγούμενου υπό α' στοιχείου, διέπεται από τις διατάξεις των στοιχείων α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του νόμου 3075/2002 (ΦΕΚ 297/Α/2002), όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3408/2005, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.