Νόμος 4177/13 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), προστίθεται υποπερίπτωση vii) ως εξής:

 

{vii) Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης. Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας ΕΓ' τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998, διατηρούν έως τις 31-12-2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.}

 

β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 246 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαμβάνει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας των λογιστών φοροτεχνικών και τις διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών των κανόνων αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που τίθεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υποβολή της εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης χωρίς την εισήγηση αυτή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.