Νόμος 4223/13 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 45 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα.}

 

2. Το άρθρο 47 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.}

 

β. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά μέσα νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εφαρμογή του Κανονισμού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.}

 

γ. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Δεύτερου.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 το διαζευκτικό ή μετά τη λέξη πρόσωπο διαγράφεται και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 οι λέξεις καθώς και αντικαθίστανται από τη λέξη ή.

 

4. Το άρθρο 49 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το 30% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 € το χρόνο.}

 

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.}

 

6. Το άρθρο 52 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Ο τίτλος του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής: Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων.

 

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 οι λέξεις από εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρίες αντικαθίστανται με τις λέξεις από την εισφέρουσα και τη λήπτρια εταιρεία και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως τίτλοι νοούνται οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.}

 

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 52 οι λέξεις εταιρικού κεφαλαίου αντικαθίστανται με τη λέξη κεφαλαίου και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και η μετατροπή υποκαταστήματος σε νεοσυσταθείσα εταιρία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας.}

 

δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 η λέξη πραγματικής αντικαθίσταται με τη λέξη αγοραίας.

 

ε. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 52 η λέξη κάτοικος αντικαθίσταται με τις λέξεις φορολογικός κάτοικος.

 

στ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 52 η λέξη λήπτρια αντικαθίσταται με τη λέξη εισφέρουσα.

 

7. Το άρθρο 53 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Ο τίτλος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: Ανταλλαγή τίτλων.

 

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως τίτλοι νοούνται οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.}

 

γ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 οι λέξεις ανταλλαγή μετοχών αντικαθίστανται με τις λέξεις ανταλλαγή τίτλων, οι λέξεις και μία μετοχή αντικαθίστανται με τις λέξεις και έναν τίτλο και οι λέξεις μετοχικού κεφαλαίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κεφαλαίου.

 

δ. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 53 οι λέξεις ανταλλαγής μετοχών αντικαθίστανται με τις λέξεις ανταλλαγής τίτλων.

 

ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 53 η λέξη μετοχών διαγράφεται και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις από τον μέτοχο στην αγοραία τους τιμή αντικαθίστανται με τις λέξεις από τον μέτοχο ή εταίρο στην αγοραία τους αξία.

 

στ. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 6 η λέξη μέτοχος αντικαθίσταται με τις λέξεις μέτοχος ή εταίρος.

 

ζ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 οι λέξεις της λογιστικής αξίας τους διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις της φορολογητέας αξίας τους.

 

η. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 53 οι λέξεις αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν την ανταλλαγή μετοχών διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν την ανταλλαγή των τίτλων.

 

8. Το άρθρο 54 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 η λέξη ζητηθεί αντικαθίσταται με τη λέξη επιλεγεί και οι λέξεις , ή εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από μέτοχο ή εταίρο της εισφέρουσας εταιρείας, διαγράφονται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως τίτλοι νοούνται οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.}

 

β. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 οι λέξεις εταιρικού κεφαλαίου αντικαθίστανται με τη λέξη κεφαλαίου.

 

γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 54 οι λέξεις εταιρικού κεφαλαίου αντικαθίστανται με τη λέξη κεφαλαίου και στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 οι λέξεις ή τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου αντικαθίστανται με τις λέξεις τίτλων του κεφαλαίου.

 

δ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 η λέξη πραγματικής αντικαθίσταται με τη λέξη αγοραίας.

 

ε. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 54 οι λέξεις εταιρικό κεφάλαιο αντικαθίστανται με τη λέξη κεφάλαιο.

 

στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 54 οι λέξεις μπορεί να εφαρμοστούν αντικαθίσταται με τη λέξη εφαρμόζονται.

 

ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 54 οι λέξεις μπορεί να εφαρμοστούν αντικαθίσταται με τη λέξη εφαρμόζονται.

 

η. Στην παράγραφο 16 οι λέξεις οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν την ανταλλαγή μετοχών αντικαθίστανται με τις λέξεις οι τίτλοι αμέσως πριν τη συγχώνευση ή διάσπαση.

 

θ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 οι λέξεις μπορεί να εφαρμοστούν σε μέτοχο ο οποίος αντικαθίστανται με τις λέξεις εφαρμόζονται σε μέτοχο ή εταίρο ο οποίος, στην περίπτωση α' της παραγράφου 17 η λέξη μέτοχος αντικαθίσταται με τις λέξεις μέτοχος ή εταίρος και η περίπτωση β' της παραγράφου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) ο μέτοχος ή εταίρος, ο οποίος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, κατείχε τους τίτλους της εισφέρουσας και κατέχει τους τίτλους της λήπτριας εταιρείας μέσω μόνιμης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα.}

 

ι. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54, οι λέξεις της λογιστικής αξίας τους διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις της φορολογητέας αξίας τους.

 

ι)α. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 54, οι λέξεις αξία από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν την ανταλλαγή μετοχών διαγράφονται και αντικαθίσταται με τις λέξεις φορολογητέα αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν την συγχώνευση ή διάσπαση.

 

9. Το άρθρο 58 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 μετά τις λέξεις διπλογραφικά βιβλία προστίθενται οι λέξεις:

 

{, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά.}

 

β. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

 

{4. Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων α', β', δ', ε' και στ' του άρθρου 45 οι συντελεστές της παραγράφου 1 μειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31-12-2015.}

 

γ. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α', β' , δ' , ε' και στ' του άρθρου 45, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 06-05-2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kW, κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 8/Α/2006), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kW Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.