Νόμος 4223/13

Ν4223/2013: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4223/2013: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 287/Α/2013), 31-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 2: Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 3: Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 4: Υπολογισμός του κύριου φόρου

Άρθρο 5: Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου

Άρθρο 6: Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης

Άρθρο 7: Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου

Άρθρο 8: Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 9: Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 10: Εξόφληση φόρου

Άρθρο 11: Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 12: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 3427/2005 σχετικά με την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

Άρθρο 13: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Οικονομική παροχή από τη ναυτιλιακή κοινότητα, φορολογία πλοίων και άλλες ρυθμίσεις

 

Άρθρο 14: Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα οχήματα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους

Άρθρο 18: Τροποποιήσεις των νόμων 4110/2013, 2238/1994 και 3525/2007

Άρθρο 19: Οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 20: Οργανωτικά θέματα

 

Κεφάλαιο Γ: Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

 

Άρθρο 21: Συμπλήρωση διατάξεων πρώτου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 22: Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Άρθρο 23: Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Άρθρο 24: Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με την παρακράτηση φόρου

Άρθρο 25: Συμπλήρωση διατάξεων έκτου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου

Άρθρο 26: Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και Διαδημοτική Κινητικότητα

 

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης υπηρεσιών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιολογιστικού δικαίου

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4182/2013

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3091/2002, 2065/1992 και 2778/1999

Άρθρο 34: Οργανωτικά θέματα Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Άρθρο 35: Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων

Άρθρο 36: Θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις σχετικά με Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και πιστοποιημένους εκτιμητές

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 

Άρθρο 39: Συμπλήρωση διατάξεων στο πρώτο Κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 40: Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 41: Συμπλήρωση διατάξεων στο τρίτο Κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 42: Συμπλήρωση διατάξεων στο τέταρτο Κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 43: Συμπλήρωση διατάξεων στο πέμπτο Κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 44: Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 45: Συμπλήρωση διατάξεων στο έβδομο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 46: Συμπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 47: Συμπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 48: Συμπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 49: Συμπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου κεφαλαίου του νόμου 4174/2013

Άρθρο 50: Συμπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο του νόμου 4174/2013

Άρθρο 51: Τροποποίηση διατάξεων νόμου 4093/2012

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων νόμου 3296/2004

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 31-12-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.