Νόμος 4223/13 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1400/1983 (ΦΕΚ 156/Α/1983), τροποποιούνται: η παράγραφος 5 του άρθρου 71 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009), το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και κωδικοποιούνται οι ανωτέρω και η παράγραφοι 5 α' και β' του άρθρου 2 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 67, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η παράγραφος 1 του άρθρου 73 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013) και η παράγραφος 2 αυτού, καθώς και η παράγραφος 1 εδάφιο α' της Ζ1 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), ως ακολούθως:

 

1. Δεν επιτρέπεται η μετάθεση, η μετάταξη και η απόσπαση, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

 

2. Επιτρέπεται η, μετά την παρέλευση διετίας από το διορισμό του, μετάθεση, μετάταξη του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.

 

3. Επιτρέπεται η, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μετάθεση, μετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με απλή έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.

 

Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας παραμεθορίων περιοχών.

 

Το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας παραμεθορίων περιοχών υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία όπου τοποθετείται για 10 έτη. Στην περίπτωση που ο μετατιθέμενος ή μετατασσόμενος καταστεί πολύτεκνος, μετά τη μετάθεση ή μετάταξή του, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Φορέα υποδοχής μειώνεται στα 5 έτη, εάν η μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική υπηρεσία και στα 3 έτη στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται μεταξύ νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

4. Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

 

Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης,, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Κέντρα Υγείας, Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο / η σύζυγός τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

5. Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πολύτεκνοι μετατίθενται, μετατάσσονται και αποσπώνται, μετά από αίτησή τους η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

 

Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση πολυτέκνου, χωρίς προηγούμενη αίτησή του.

 

6. Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώμης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.

 

Για την αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.

 

7. (α) Η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

(β) Η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετικές Υγειονομικές Περιφέρειες δύναται να διενεργηθεί μετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, η οποία εκδίδεται, κατά τα ανωτέρω, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

(γ) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διοικητών των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών, η απόσπαση δύναται να διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των Φορέων, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα κοινωνικά κριτήρια.

 

(δ) Οι ανωτέρω υπηρεσιακές μεταβολές, στο σύνολό τους, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

8. Ο χρονικός περιορισμός των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) δεν ισχύει για το προσωπικό εκείνο που ετέθη σε καθεστώς διαθεσιμότητας και μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε μέσω της κινητικότητας.

 

9. (α) Από την έκδοση του παρόντος, κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα, καταργείται.

 

(β) Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν παραμένουν σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μετάθεσης, μετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)).

 

ΙΙ. Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)

 

Στο τέλος του άρθρου 30 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως αυτό ισχύει σήμερα, προστίθεται τρίτη παράγραφος, ως εξής:

 

{3. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

 

β. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστάται Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) για την παραπομπή σε αυτό θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και με φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωματεύουν επιτροπές αποτελούμενες από γιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, φαρμακοποιούς και ειδικούς επιστήμονες στην οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή τα οικονομικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των στρατιωτικών νοσοκομείων, με αναπληρωματικά μέλη, η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη και γραμματεύς ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, σε αριθμό που κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων.}

 

ΙΙΙ. Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) Παράταση συμβάσεων μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και θεραπευτών ιατρών και άλλες διατάξεις

 

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως αυτή ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται και έχει ως ακολούθως:

 

{12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και θεραπευτών ιατρών λύονται αζημίως στις 31-12-2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας αυτού μέχρι δύο χρόνια από 01-01-2012, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας 10 ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και ο αριθμός των επισκέψεων των ιατρών από 01-12-2013. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με εισφορές υπέρ Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών.

 

Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των θεραπευτών ιατρών και οι οποίες λήγουν στις 31-12-2013, παρατείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι και 30-03-2014.

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του τριμήνου, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θεραπευτών ιατρών 30 ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων.

 

Η διάταξη του εδαφίου γ' της παρούσας παραγράφου έχει εφαρμογή και επί των ισχυουσών συμβάσεων.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), όπως αυτή ισχύει σήμερα, προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 13, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο αριθμός των συμβαλλόμενων ιατρών με τον Οργανισμό, οι ειδικότητες αυτών, το ύψος της αμοιβής τους, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

3. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 31 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για την τροποποίηση απόφασης επιστημονικής διασύνδεσης Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης λόγω αλλαγής της επωνυμίας της.}

 

β. Η περίπτωση α' του παρόντος ισχύει από την ψήφισή της.

 

IV. Κατάργηση διάταξης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 29 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) - Ιατρική Περίθαλψη μόνιμων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στα ιδιωτικά τους ιατρεία.

 

Προστίθεται, νέα παράγραφος και αριθμείται 13 στο άρθρο 28 του νόμου 3918/2011, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως ακολούθως:

 

{13. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με την οποία προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011, καταργείται.}

 

V. Αναστολή ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012)

 

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1, του τέταρτου άρθρου, του νόμου [Ν] 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α/2013), αναστέλλεται έως τις 31-12-2014. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων άρχεται από 01-01-2015. Η παράγραφος 1 του τέταρτου άρθρου του νόμου [Ν] 4118/2013 καταργείται.

 

VI. Έλεγχος ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, δύναται να εξουσιοδοτείται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, εύρυθμης λειτουργίας του και επίσπευσης των διαδικασιών αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αναλαμβάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο πλήρης έλεγχος των αναλυτικών παραστατικών δαπανών που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, καθώς και στην αποδοχή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους εν λόγω ελέγχους προς αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής τους. Ως δικαιούχοι στην παρούσα παράγραφο, νοούνται τα φαρμακεία, οι λοιποί συμβεβλημένοι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατροί, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λ.π.), οι φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λ.π. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τους δικαιούχους. Οι διατάξεις της παρούσης αφορούν τις μη εκκαθαρισμένες οφειλές για το χρονικό διάστημα πριν την 01-01-2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.