Νόμος 4038/12 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της από 06-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ιατροί των ενταχθέντων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Φορέων, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορούν να παρέχουν ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας τους από 01-01-2012. Η αμοιβή, ο τρόπος και κάθε λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2012).

 

2. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Έως την ολοκλήρωση του Οργανισμού και τη λειτουργία Υπηρεσίας Προμηθειών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, διαγωνισμοί προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών διενεργούνται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του Οργανισμού, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.}

 

β) Οι κατά τα ανωτέρω πράξεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που διενεργήθηκαν από 02-09-2011 έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται έγκυρες.

 

3. Έως τις 31-12-2013, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρέχει τις υπηρεσίες της και στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν πρότασης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και αποφάσεως του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.