Νόμος 4223/13 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Υπολογισμός του κύριου φόρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα

 

1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος.

 

Ειδικότερα:

 

α) Η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει την τιμή ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) και των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Ανάλογα με την τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσματος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (ΦΖ).

 

β) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε m2.

 

γ) Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απομειώνεται με την εφαρμογή Συντελεστή Απομείωσης Επιφανείας (ΣΑΕ). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσματα των περιπτώσεων δ', ε', στ', ζ', η' και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 1129485/479/1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1152/Β/1996), με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.

 

δ) Η χρήση των χώρων του κτίσματος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια και βοηθητική σχετικά με την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 

ε) Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή προς τη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

 

2. Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου, με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής:

 

α) Βασικός Φόρος (ΒΦ) ανά φορολογική ζώνη (ΦΖ), όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Τιμή Ζώνης (€/m2)

Φορολογική ζώνη

Βασικός Φόρος (€/m2)

0 - 550

1

2,00

551 - 750

2

2,80

751 - 1.050

3

2,90

1.051 - 1.500

4

3,70

1.501 - 2.000

5

4,50

2.001 - 2.500

6

6,00

2.501 - 3.000

7

7,60

3.001 - 3.500

8

9,20

3.501 - 4.000

9

9,50

4.001 - 4.500

10

11,10

4.501 - 5.000

11

11,30

5.001+

12

13,00

 

Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται.

 

Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του οικείου Δήμου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφέρειας.

 

β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (ΣΠΚ), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Παλαιότητα

Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (ΣΠΚ)

26 έτη και άνω

1,00

20 έως και 25 έτη

1,05

15 έως και 19 έτη

1,10

10 έως και 14 έτη

1,15

5 έως και 9 έτη

1,20

Μέχρι και 4 έτη

1,25

 

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των 100 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.

 

γ) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσματος, προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρμόζεται ανά κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Κλιμάκιο Επιφάνειας (m2)

Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ)

0 - 500

1,00

500,01 - 1.500

0,80

1.500,01 - 3.000

0,75

3.000,01 - 5.000

0,65

5.000,01 - 10.000

0,55

10.000,01 - 25.000

0,45

25.000,01 - 50.000

0,35

50.000,01 και άνω

0,25

 

δ) Συντελεστής Ορόφου (ΣΟ), ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Όροφος

Συντελεστής Ορόφου (ΣΟ)

Υπόγειο

0,98

Ισόγειο και 1ος

1,00

2ος και 3ος

1,01

4ος και 5ος

1,02

6ος και άνω

1,03

 

Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.

 

Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.

 

ε) Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (ΣΜ), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

 

στ) Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και σε 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

 

ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (ΣΒΧ), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

 

η) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (ΣΗΚ), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που:

 

α) δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή

 

β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.

 

θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (ΣΕΚ), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

3. α. Ο κύριος φόρος για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (m2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται)

 

β. Προκειμένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου 1)γ του παρόντος άρθρου, ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή απομείωσης επιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (m2) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται)

 

Β. Υπολογισμός κύριου φόρου για οικόπεδα και γήπεδα

 

Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδα) ή των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (γήπεδα) υπολογίζεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

 

1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα:

 

α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Μοναδιαία αξία (€/m2)

Φορολογική ζώνη

Συντελεστής Φόρου

(€/m2)

0,01 - 2,00

01

0,0037

2,01 - 4,00

02

0,0075

4,01 - 6,00

03

0,0125

6,01 - 10,00

04

0,0185

10,01 - 14,00

05

0,0285

14,01 - 20,00

06

0,0375

20,01 - 50,00

07

0,0750

50,01 - 75,00

08

0,1490

75,01 - 100,00

09

0,1850

100,01 - 150,00

10

0,2470

150,01 - 200,00

11

0,3700

200,01 - 300,00

12

0,5550

300,01 - 400,00

13

0,7400

400,01 - 500,00

14

0,9900

500,01 - 600,00

15

1,2500

600,01 - 700,00

16

1,6000

700,01 - 800,00

17

1,8500

800,01 - 900,00

18

2,0950

900,01 - 1.000,00

19

2,3500

1.000,01 - 1.500,00

20

3,1000

1.500,01 - 2.000,00

21

3,7000

2.000,01 - 3.000,00

22

4,9500

3.000,01 - 4.000,00

23

7,4000

4.000,01 - 5.000,00

24

9,2500

5.000,01+

25

11,25000

 

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.

 

Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982), η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.

 

γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, εφαρμόζονται τα εξής:

 

α)α) Ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟΙΚ), η συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, λαμβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει για τα ακίνητα είναι διαφορετικός από το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου. Αν το οικόπεδο είναι δεσμευμένο για κοινωφελή χρήση, ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου είναι ίσος με το συντελεστή δόμησης του Οικοδομικού Τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα.

 

β)β) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου (ΣΟΙΚ), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), λαμβάνονται οι χαμηλότεροι συντελεστές οικοπέδου, συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου της ζώνης με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήμο, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφέρειας.

 

γ)γ) Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ), ως εξής: 1,00 για πρόσοψη σε μια μόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.

 

δ)δ) Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων ε)α', ε)β', ε)γ', ε)δ', ε)ε' και ε)στ' της περίπτωσης 3.5.6 της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 εφαρμόζονται ανάλογα.

 

δ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4458/1965 (ΦΕΚ 33/Α/1965) (Βιομηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) (Επιχειρηματικά Πάρκα), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.

 

ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο, ως εξής:

 

Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων όταν υπάρχει κτίσμα = συνολική επιφάνεια οικοπέδου - επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου με βάση τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί

 

Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) που εφαρμόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ' (α)α) της παραγράφου 1, με εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσμα έχει ηλικία 100 ετών ή μεγαλύτερη, καθώς και την περίπτωση που επί του οικοπέδου υπάρχει κτίριο, το οποίο έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή έργο τέχνης, οπότε θεωρείται ότι ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου έχει εξαντληθεί.

 

στ) Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας και του συντελεστή φόρου, ως εξής:

 

Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (m2) x ΣΦ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

2. Ειδικότερα, για τα γήπεδα, ο κύριος φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 €/m² (1 € ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:

 

α) Συντελεστής Θέσης (ΣΘ), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) (€/m2)

Συντελεστής Θέσης (ΣΘ)

0,1 - 0,49

1,0

0,5 - 0,99

1,1

1 - 1,99

1,2

2 - 2,99

1,3

3 - 4,99

1,5

5 - 6,99

1,7

7 - 9,99

2,0

10 - 14,99

2,3

15 - 19,99

2,5

20 +

3,0

 

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαμβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41Α του νόμου 1249/1982.

 

β) Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Χρήση γηπέδου

Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)

Δάσος ή δασική έκταση

0,1

Βοσκότοπος / Χέρσες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις

0,5

Καλλιέργειες (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες / Αγρανάπαυση καλλιεργήσιμων εκτάσεων

2,0

Μεταλλείο - Λατομείο

5,0

Υπαίθρια Έκθεση / Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής

8,0

 

γ) Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑΡ), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.

 

δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (ΣΑΠ), ο οποίος ορίζεται σε 0,75.

 

ε) Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.

 

Αν ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013, (ΦΕΚ 167/Α/2013)), τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των 150 m2, ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρμόζεται.

 

Ο συντελεστής κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των 10.000 m2 ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις 10.000 m2.

 

ζ) Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του συντελεστή κατοικίας, όπως προβλέπεται, ως εξής:

 

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (m2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΡ x ΣΑΠ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).

 

η) Ειδικά, για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του νόμου 3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του νόμου 4062/2012, και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4458/1965 (Βιομηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του νόμου 2545/1997 (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 (Επιχειρηματικά Πάρκα), ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.