Νόμος 4223/13 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Οργανωτικά θέματα Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συγκροτείται από εννέα μέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα της αρμοδιότητας που τους ανατίθεται. Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Με την απόφαση διορισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α' και β' βαθμού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα διορισμού ή λόγο παύσης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και 5 έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

 

3Α. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η κατ' επάγγελμα άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο διορισμός μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής, ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της θητείας του διορίζεται νέο μέλος.

 

3Β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που ορίζεται εκ των εννέα ως άνω μελών από τον Υπουργό Οικονομικών, εκπροσωπεί την Επιτροπή δικαστικώς και εξωδίκως. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική αρμοδιότητα και εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και προεδρεύει της Επιτροπής την οποία συγκαλεί όποτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς της. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει και τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. Οι αποζημιούμενες συνεδριάσεις ορίζονται ετησίως σε κατά μέσο όρο, δύο εβδομαδιαίως. Συνεδριάσεις πέραν των παραπάνω ορίων δεν αποζημιώνονται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός των αποζημιούμενων συνεδριάσεων αυτών και να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης, ως προς την κατανομή κατ' έτος ή άλλα θέματα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής δεν θίγονται οι διατάξεις της 58245/1701/2011 (ΦΕΚ 464/ΥΟΔΔ/2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

3Γ. Από τις αναστολές, τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις των παραπάνω παραγράφων αυτής εξαιρείται η συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).}

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), οι λέξεις και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αντικαθίστανται από τις λέξεις , Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και δικηγόροι που υπηρετούν σε αυτά με σχέση έμμισθης εντολής.

 

3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) καταργείται.

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης Α' της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι δικηγόροι που υπηρετούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με σχέση έμμισθης εντολής προσλαμβάνονται μετά από δημόσια ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.}

 

5. Το άρθρο 27 του νόμου 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Το περιεχόμενο του άρθρου 27 αναριθμείται σε παράγραφο 1.

 

β. Προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων σε εφαρμογή της κάθε είδους κείμενης νομοθεσίας, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος και το είδος του ελέγχου της ακρίβειας του περιεχομένου των δηλώσεων αυτών.}

 

6. Στο άρθρο 28 του νόμου 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, με απόφασή της, μπορεί να αναθέτει την υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων ή / και την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, των οποίων η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση ή ομάδα υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση.}

 

7. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το υπηρεσιακό και ελεγκτικό της έργο και μέχρι την απόκτηση ιδίων μεταφορικών μέσων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης κατά δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, εφόσον επιβαρύνεται αποκλειστικά και μόνο με το κόστος των καυσίμων.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ι)δ' ως εξής:

 

{ι)δ. Τα θέματα του χρόνου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο εντός του έτους και του ωραρίου, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των με κάθε σχέση απασχολουμένων ή συνεργαζομένων με τις επιχειρήσεις καζίνο.}

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 2)α και 3 του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 από την ημερομηνία ισχύος τους, εφαρμόζονται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

 

9. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013), τα θέματα που καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές ρυθμίζονται ή/και τροποποιούνται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατά την κρίση της.}

 

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του νόμου 2206/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με κάθε αναγκαίο έλεγχο τήρησης της δημόσιας τάξης.}

 

γ. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2206/1994, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011 ή της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011. Η υπ' αριθμόν 1036/1995 (ΦΕΚ 549/Β/1995) απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει να ισχύει σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων ελέγχου τήρησης της δημόσιας τάξης, έως ότου τροποποιηθεί η αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2206/1994, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν.

 

δ. Οι παράγραφοι 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 3 του νόμου 2206/1994 καταργούνται από 01-01-2014.

 

10. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 παρατείνεται μέχρι την 31-12-2014, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.