Νόμος 4141/13 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που θα υπηρετεί την 31-12-2014 με απόσπαση στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μπορεί με αίτησή του, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας που λήγει τη 16-01-2015, να μεταταγεί ή να μεταφερθεί σε κενές οργανικές θέσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Οι μετατάξεις ή οι μεταφορές διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011. Η μετάταξη ή η μεταφορά διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας, σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας για την οποία ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 2 του νόμου 3899/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της περίπτωσης 3 υποπερίπτωση Ζ1 παράγραφος Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

2. Το άρθρο 18 του νόμου 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συνιστάται Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο μπορεί να στελεχώνεται από προσωπικό που υπηρετεί στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η στελέχωση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εντασσόμενοι στο Σώμα. Εφόσον επιλεγούν, οι κατά τα παραπάνω υπηρετούντες σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και υπηρετούν για διάστημα τεσσάρων ετών. Με όμοια πράξη μπορεί να διακόπτεται η κατά τα ανωτέρω απόσπαση. Στους ελεγκτές καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας μετακίνησης και διαμονής. Οι Ελεγκτές υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του νόμου 3213/2003. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, οι ειδικεύσεις στα αντικείμενα του έλεγχου, η περιοδικότητα συμμετοχής των Ελεγκτών στους ελέγχους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Επιπλέον, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να αναθέτει, κατά τις κείμενες διατάξεις, μέρος ή και το σύνολο των ελέγχων σε εταιρείες με ειδική εμπειρία ή / και να προβαίνει σε απευθείας συμφωνία με κρατικούς φορείς ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την ανάθεση μέρους ή και του συνόλου των ελέγχων αρμοδιότητάς της. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δημιουργούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και άλλων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών.}

 

3. Στο εδάφιο που προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011, μετά τις λέξεις καθώς και η προστίθενται οι λέξεις κατ' επάγγελμα.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, από όταν ίσχυσε, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Με τον Οργανισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν το οργανόγραμμα των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία, τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις ειδικότητες του προσωπικού, καθώς και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ένταξης στις οργανικές θέσεις, τον αριθμό και την κατανομή των οργανικών θέσεων, τις σχέσεις εργασίας και έργου, τη σύσταση, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους λειτουργίας ομάδων εργασίας, το χρόνο και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των υπηρεσιών, τις διαβαθμίσεις εμπιστευτικότητας των εγγράφων και των πληροφοριών και τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που διέπουν το προσωπικό και τους με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενους με την Αρχή, την νομική υποστήριξη και τη δικαστική εκπροσώπηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων από πληρεξούσιους δικηγόρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το προσωπικό, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από πρόταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεσπίζονται:

 

α.α. Ο Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν στην είσπραξη, τη διαχείριση και τη διάθεση των πόρων, τις κάθε είδους αποζημιώσεις, τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

β.β. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Μισθώσεων, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα εκτέλεσης προμηθειών υπηρεσιών και αγαθών, τα θέματα που αφορούν κάθε είδους μισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων και υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

γ.γ. Ο Κανονισμός Μελετών και Έργων, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

δ.δ. Ο Κανονισμός Κίνησης, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν τις κάθε είδους μετακινήσεις των μελών της, του προσωπικού που υπηρετεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και των ελεγκτικών οργάνων, τα μεταφορικά της μέσα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω Κανονισμών τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου αυτού.

 

γ) Στον Οργανισμό και στους Κανονισμούς της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να περιλαμβάνονται και να ενσωματώνονται υφιστάμενες κάθε φορά ρυθμίσεις ή εξαιρέσεις, όμοιες ή ανάλογες εκείνων που ισχύουν για άλλους δημόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες διεξαγωγής ελέγχων και δίωξης, που έχουν ως σκοπό τη διαπίστωση και την πάταξη του εγκλήματος και την τήρηση της δημόσιας τάξης, καθώς και για δημόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους νόμιμης λειτουργίας σε διάφορους άλλους τομείς της αγοράς.}

 

5. Στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, μπορεί να αποσπάται, κατά τις κείμενες διατάξεις, προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνομικού έργου, της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και εκείνων του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008). Το αποσπασμένο προσωπικό λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών που θα λάμβανε στη θέση στην οποία υπηρετούσε πριν την απόσπαση, η δε υπηρεσία στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως κανονική υπηρεσία στο Σώμα Ασφαλείας από το οποίο αυτό προέρχεται. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

6. α. Με τον Οργανισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 οργανικές θέσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μπορεί να κατανέμονται μεταξύ διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού με αριθμητικά διαφορετικό τρόπο από τον προβλεπόμενο στις παραπάνω διατάξεις.

 

Οι δικηγόροι που υπηρετούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με σχέση έμμισθης εντολής προσλαμβάνονται μετά από δημόσια ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

β. Με τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να ορίζονται τα όργανά της που είναι αρμόδια για τη λήψη των κατά περίπτωση προβλεπομένων από αυτούς αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορούν να μεταβιβάζονται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

7. α. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012 παρατείνεται για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

β. Αποφάσεις αποσπάσεων του Υπουργού Οικονομικών που έχουν εκδοθεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012, ισχύουν και παράγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

 

8. H Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές της προς τον Πρόεδρό της με αποφάσεις της που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που δημοσιεύονται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες αυτές, καθώς και εκείνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, στους Προϊσταμένους και το προσωπικό που υπηρετούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, μπορεί να πραγματοποιούνται με παράλληλη άσκησή τους από το όργανο που μεταβιβάζει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ορίζει τον Γραμματέα της Επιτροπής και τους αναπληρωτές του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, οι δαπάνες της υποβάλλονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι κατηγορίες των δαπανών που υποβάλλονται στον έλεγχο αυτό.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και απασχολούνται στον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο ή ανήκουν στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του νόμου 3229/2004. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 92 του νόμου 4182/2013 επιτρέπεται να καταβάλλεται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και απασχολούνται στον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο, καθώς και αμοιβή νυκτερινής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 εφόσον αυτοί, λόγω επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, απασχολήθηκαν ή θα απασχοληθούν στον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.