Νόμος 4256/14 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οίκος Ναύτου - Ναυτική Εργασία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:

 

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Αντιπρόεδρο,

γ) έναν εκπρόσωπο των εφοπλιστών που υποδεικνύεται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ),

δ) έναν εκπρόσωπο των ναυτικών που υποδεικνύεται από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ),

ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων ναυτικών,

στ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οίκο Ναύτου - Ναυτική Εργασία,

ζ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και

η) δύο επιστήμονες κατόχους πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που προτείνονται από τους εφοπλιστές, τους ναυτικούς, τους συνταξιούχους ναυτικούς και τους εργαζόμενους, υποδεικνύονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ορίσει ελεύθερα από τους ίδιους φορείς τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία, οι δύο επιστήμονες της περίπτωσης η' της παραγράφου 1, καθώς και το στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ως Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία ορίζεται πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον τίτλο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και έχει γνώση και εμπειρία σε ζητήματα διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η σχέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου με τον Οίκο Ναύτου - Ναυτική Εργασία η οποία δεν απαιτείται να είναι πλήρους απασχόλησης.

 

3. Στον Οίκο Ναύτου - Ναυτική Εργασία συνιστώνται 2 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών, η δε σύμβαση εργασίας τους λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Οίκο Ναύτου - Ναυτική Εργασία με τη λήξη της θητείας του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Η πλήρωση των 2 θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία.

 

4. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδίκαια, μετά από τη λήξη της, μέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως περισσότερο από 6 μήνες.

 

5. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

6. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, εγκρίνεται ο Οργανισμός του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του, τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με τον Οργανισμό του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία μπορεί να ανακατανέμονται, συγχωνεύονται, τροποποιούνται ή καταργούνται υπηρεσίες και παραρτήματα του άρθρου 17 στο πλαίσιο των σκοπών του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία.

 

7. Μέχρι την έναρξη ισχύος του διατάγματος του παρόντος άρθρου, τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύσταση και τη λειτουργία τους κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.