Νόμος 4256/14 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Μεταβίβαση περιουσίας - δικαιωμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σύνολο των πόρων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων περιέρχεται στον Οίκο Ναύτου - Ναυτική Εργασία, ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Ομοίως, τα περιουσιακά στοιχεία, δωρεές και κληροδοτήματα των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων αποτελούν περιουσία του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

 

2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους, διενεργείται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία ή από ορκωτούς ελεγκτές μετά από ανάθεση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και η αποτίμηση της περιουσίας του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία.

 

3. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) δεν υπάγεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Οίκου Ναύτου.

 

4. Εκκρεμείς διαγωνισμοί ή εκτελούμενα έργα που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις, τεχνικά δελτία ή ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν προκηρυχθεί από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνονται από τον Οίκο Ναύτου - Ναυτική Εργασία.

 

Επίσης, ο Οίκος Ναύτου - Ναυτική Εργασία μπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος ή αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.

 

5. Ο Οίκος Ναύτου - Ναυτική Εργασία δύναται να αναθέτει, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, την εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, της καθαριότητας αυτών και της μεταφοράς χρημάτων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α/1983) και σε συνεργεία καθαρισμού.

 

6. Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Οίκο Ναύτου - Ναυτική Εργασία χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.

 

7. Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και δαπανών των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων στον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία, εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους. Ειδικότερα, οι δαπάνες, κατά το ανωτέρω διάστημα, για την αποζημίωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οίκου Ναύτου - Ναυτική Εργασία βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου.

 

8. Πιστοποιήσεις, λογότυπα, σήματα ή άδειες που εκδίδονται, έχουν κατοχυρωθεί ή χρησιμοποιούνται από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα Οίκος Ναύτου και Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν και ως προς τον Οίκο Ναύτου - Ναυτική Εργασία, μέχρι την έκδοση νέων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.