Νόμος 4257/14 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ταμειακές υπηρεσίες δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει την έλλειψη ή την αδυναμία σύστασης από δήμο ίδιας ταμειακής υπηρεσίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 266 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και την εξάντληση της δυνατότητας σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας για το σκοπό αυτόν, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζει το Δήμο που θα τον εξυπηρετήσει ταμειακά, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγραφική εγγύτητα και την επιχειρησιακή δυνατότητα.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα διαδικαστικά ζητήματα, το αντισταθμιστικό όφελος για το Δήμο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα των δύο εμπλεκόμενων Δήμων.

 

Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα, ασκούνται από το δήμο που εξυπηρετείται.

 

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ταμειακή λειτουργία των εν λόγω Δήμων, δύναται να διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 166 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

Σε περίπτωση που ο εξυπηρετούμενος Δήμος αποκτήσει ίδια ταμειακή υπηρεσία, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παύει αυτοδίκαια να ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.