Νόμος 4262/14

Ν4262/2014: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4262/2014: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 114/Α/2014), 10-05-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αρχές και πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Γενικές Αρχές

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

 

Κεφάλαιο Β: Προϋποθέσεις άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 4: Ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Άρθρο 5: Γενικοί όροι λειτουργίας

Άρθρο 6: Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε γενικούς όρους λειτουργίας

Άρθρο 7: Έγκριση λειτουργίας

Άρθρο 8: Τήρηση ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση λειτουργίας

Άρθρο 9: Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας

Άρθρο 10: Μεταβίβαση έγκρισης λειτουργίας

Άρθρο 11: Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων λειτουργίας και χορήγηση αυτών

Άρθρο 12: Ενδικοφανής προσφυγή

Άρθρο 13: Παράβολο

Άρθρο 14: Παροχή υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Γ: Πιστοποίηση

 

Άρθρο 15: Οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης με πρότυπα

Άρθρο 16: Επιλογή προτύπων

Άρθρο 17: Γενικές αρχές πιστοποίησης

 

Κεφάλαιο Δ: Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Ε: Έλεγχος και εποπτεία

 

Άρθρο 19: Διαθεσιμότητα πληροφοριών

Άρθρο 20: Αναζήτηση στοιχείων

Άρθρο 21: Διεξαγωγή ερευνών

Άρθρο 22: Υποχρέωση εχεμύθειας

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αρμόδιες αρχές

 

Άρθρο 24

 

Κεφάλαιο Ζ: Αρχές δημοσιότητας και ηλεκτρονικό μητρώο

 

Άρθρο 25: Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας

 

Κεφάλαιο Η: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, αστική ευθύνη

 

Άρθρο 26: Διοικητικές κυρώσεις σε οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης

Άρθρο 27: Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα

Άρθρο 28: Ενδικοφανής προσφυγή κατά προστίμων

Άρθρο 29: Αλληλέγγυος ευθύνη για πρόστιμα

Άρθρο 30: Αστική Ευθύνη

Άρθρο 31: Ποινικές κυρώσεις για οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης

Άρθρο 32: Ποινικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα

Άρθρο 33: Ευθύνη νομίμων εκπροσώπων

 

Κεφάλαιο Θ

 

Άρθρο 34: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Εμβέλεια νομίμως λειτουργούντων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών για την εκπομπή ψηφιακού προγράμματος

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στη ναυτική εργασία

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, προεδρικού διατάγματος 344/2000

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ

Άρθρο 43: Άρση περιορισμών στον ανταγωνισμό στον κλάδο των δομικών υλικών και οριζόντιες ρυθμίσεις

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και μεταβίβασης ακινήτου

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 53: Παράταση θητείας των ήδη εκλεγμένων οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδας

Άρθρο 54

Άρθρο 55: Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων

Άρθρο 56: Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης

Άρθρο 57: Τροποποίηση του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011)

Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-05-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.