Νόμος 4277/14 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Συντονισμός και εναρμόνιση πολιτικών με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και παρακολούθηση εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και του ιδιωτικού τομέα, η υλοποίηση των οποίων επηρεάζει τη συνοχή και ανάπτυξή του. Οι παραπάνω πολιτικές, πρωτοβουλίες, προγράμματα και σχέδια εναρμονίζονται με τους στόχους, κατευθύνσεις και προτεραιότητες του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής. Στα αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις, που προωθούν την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής.

 

2. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής:

 

α) Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, παρακολουθεί τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή του και εντοπίζει δυσλειτουργίες. Συντάσσει, ανά διετία, εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής και του προγράμματος δράσης, συσχετίζοντάς τα με τις ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Στις εκθέσεις υποδεικνύονται τα μέτρα, τα προγράμματα, οι πρωτοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, καθώς και οι ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις του. Επίσης, προτείνεται η λήψη επανορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

β) Οι εκθέσεις υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για αξιολόγηση. Τα πορίσματα των εκθέσεων αποστέλλονται στους συναρμόδιους φορείς.

 

Λαμβάνονται υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων και ρυθμίσεων, που αφορούν στην εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής.

 

γ) Για την περιοχή εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής οι εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 51949/2010 (ΦΕΚ 1925/Β/2010) καταρτίζονται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, με ανάλογη εφαρμογή, κατά τα λοιπά, των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, και 4 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 της απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

3.α) Όλα τα σχέδια και προγράμματα χωρικών ρυθμίσεων του νόμου 4269/2014, καθώς και όσα άλλα έχουν σαφείς χωρικές επιπτώσεις, εναρμονίζονται με τους στόχους και τις ρυθμίσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής. Για την έγκρισή τους, πρέπει αυτά να συνοδεύονται από έκθεση τεκμηρίωσης, το περιεχόμενο της οποίας θα τεκμηριώνει το βαθμό εναρμονισμού και την εξυπηρέτηση των στόχων που θέτει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής.

 

β) Εγκεκριμένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σχέδια της περίπτωσης α', εφόσον αποκλίνουν από τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται, προκειμένου να εναρμονιστούν προς αυτές με την επιφύλαξη για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3894/2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.